Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането (КПА), Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт на Пленума на ВСС да съкрати по една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Габрово и в Окръжен съд – Ямбол. Решението на КПА за оптимизиране на щатната численост е съгласувано с административните ръководители на две окръжни съдилища.

Със същото решение Съдийската колегия предложи на Пленума на ВСС да разкрие две длъжности „съдия“ в Софийския градски съд, считано от датата на вземане на решението. Това се налага поради изключително високата натовареност на съда, а именно: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия – 24,96, при средна натовареност за страната – 12,27, и брой свършени дела месечно на 1 съдия – 16,52, при средна натовареност за страната – 9, 59. След разкриването на двете нови длъжности показателите на натовареността на Софийския градски съд ще се променят, както следва: брой дела за разглеждане – 24,65, и брой свършени дела – 16,32.

Решението е съобразено и с писмо на административния ръководител – председател на Софийския градски съд относно становище на съдиите, изразено на Общо събрание на 29.03.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд