Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Преназначенията на магистрати в районните съдилища водят до спад в натовареността на най-натоварените съдилища 

Комисията по предложенията и атестирането (КПА) взе решение за преместване на магистрати на основание чл. 194 от Закона за съдебната власт за следните длъжности:

 • Темислав Малинов Димитров, съдия в Районен съд – Силистра, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд;

 • Даниела Христова Вълева, съдия в Районен съд – Девня, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна;

 • Станимир Николов Йорданов - Кюлеров, съдия в Районен съд – Омуртаг, надлъжност „съдия“ в Софийския районен съд;

 • Димитър Илиев Димитров, съдия в Районен съд – Каварна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна;

 • Ирена Колева Георгиева, съдия в Районен съд – Горна Оряховица, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново;

 • Маргарита Димитрова Димитрова, съдия в Районен съд – Левски, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд;

 • Ивайло Асенов Йорданов, съдия в Районен съд – Бяла, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе;

 • Веселин Георгиев Белев, съдия в Районен съд – Поморие, на длъжност „съдия“в Районен съд – Бургас;

 • Елеонора Здравкова Попова - Христова, съдия в Районен съд – Кърджали, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд;

 • Иво Николаев Петров, съдия в Районен съд – Ботевград; на длъжносто „съдия“ в Софийския районен съд;

 • Яна Цветанова Димитрова, съдия в Районен съд – Разлог, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд;

 • Силвия Стефанова Хазърбасанова, съдия в Районен съд – Радомир, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд.

  Решението на Комисията по предложенията и атестиране предвижда магистратите да встъпят в длъжност от 1 юли 2016 г., със завършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела.

  По предложение на КПА Съдийската колегия на ВСС взе решение да предложи на Пленума на ВСС да открие процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт като се съкрати една длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница, и се разкрие една длъжност „съдия" в Софийския районен съд.

  КПА внесе в Съдийската колегия предложение за съкращаване на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Берковица, като се разкрие такава в Районен съд - Враца.

  Съдийската колегия отложи разглеждането на предложението за съкращаване на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Берковица за събиране на допълнителна информация.

  Предстои произнасяне за откриване на процедури на основание чл. 194 от Закона за съдебната власт за няколко на брой районни съдилища след анализ и становище на Комисия „Съдебна карта, определяне на натовареността и съдебната статистика“.

  В резултат на предложнеията на КПА до момента натовареността в Софийския районен съд е спаднала както следва: брой дела за разглеждане 65,15 месечно на 1 съдия при средна за страната – 41,22 ще се понижи на 62,64, а броят свършени дела месечно от 1 съдия от 48,89 при средна за страната – 35,36 ще намалее на 47,04.

  Статистиката за натовареността на този орган на съдебната власт показва, че към 03.10.2012 г., когато започна работа настоящият състав на Висшия съдебен съвет, Софийският районен съд е имал 139 съдии по щат. Съдът е работил с натовареност: 108,29 броя дела за разглеждане месечно на 1 съдия при средна за страната – 37,93, а броят свършени дела месечно от 1 съдия е бил 72,68 при средна за страната –30,70.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд