Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост за длъжността "съдия" в окръжните съдилища

Пленумът на Висшия съдебен съвет, по предложение на Съдийската колегия, оптимизира щатната численост за длъжността „съдия” в окръжните съдилища чрез преразпределение на свободни длъжности, като на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ съкрати щатната численост на Окръжен съд – Габрово и Окръжен съд – Ямбол с по една свободна длъжност „съдия” и разкри две нови длъжности в Софийски градски съд. Предложението за оптимизиране на щатната численост е съгласувано с административните ръководители на двете окръжни съдилища и се налага заради изключително високата натовареност на СГС, а именно: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия – 24,96, при средна натовареност за страната – 12,27, и брой свършени дела месечно на 1 съдия – 16,52, при средна натовареност за страната – 9,59. След разкриването на двете нови длъжности показателите на натовареността на Софийския градски съд ще се променят, както следва: брой дела за разглеждане – 24,65, и брой свършени дела – 16,32.

Решението се предприема с оглед предстоящото обявяване на конкурси за окръжните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд