Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ

Пленумът на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд – гр. Дупница в Софийски районен съд, като на основание чл. 30, ал. 2, т.8 от ЗСВ съкрати една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Дупница и съответно разкри една щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.07.2016 г. Мотивите за откриване на процедурата по чл. 194 от ЗСВ за Районен съд – Дупница са свързани с факта, че съдът е с натовареност по-ниска от средната за страната, като за 2015г. при заета щатна численост от 12 магистрати са отчетени брой дела за разглеждане – 29,60 при средна за страната 41,22 и брой свършени дела 25,02 при средна за страната35,36. Чрез съкращаването на една длъжност „съдия“, т.е. при заета щатна численост от 11 магистрати показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане 32,29 при средна за страната 41,22 и брой свършени дела 27,30 при средна за страната 35, 36, т.е. и след съкращаването този орган на съдебната власт остава с натовареност под средната за страната.

От друга страна, Софийски районен съд е орган, който е с висока натовареност, като за 2015 г. при щатна численост 182 /175 заети щатни и 7 магистрати от предходни процедури/, броят на дела за разглеждане е 62,64 при средна за страната 41,22 и брой свършени дела 47,04 при средна за страната 35,36. При разкриване на една длъжност „съдия“,  показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане 62,30 при средна за страната 41,18 и брой свършени дела 46,75 при средна за страната 35,33, т.е. и след разкриването този орган на съдебната власт остава с натовареност значително над средната за страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд