ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 8 юни 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Мадан
Кандидат:
- Веселин Василев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Мадан.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. Проект на решение по молбата на Христо Димитров Динев - административен ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура, за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - градски прокурор” на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за определяне на Емилия Михайлова Русинова – заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител - градски прокурор” на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за планиране на длъжности за „прокурор” в районните прокуратури, с оглед изтичащия срок на младшите прокурори, съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение за определяне чрез жребий броя на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение за обявяване на конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение за определяне чрез жребий броя на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по молбата на Адалберт Живков Кръстев за възстановяване на длъжност „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Радослав Борисов Тодоров – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура (към момента на предложението прокурор в Софийска районна прокуратура).
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на Венислава Пламенова Йончева - прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на д-р Валентин Кирилов Маноилов - прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Светла Иванова Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Румен Иванов Петров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на Зоя Милтиядова Милтиядова – Инджова - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Пешо Стаменов Цветков - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ямбол за периодично атестиране на Недко Йорданов Русев - прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев за повишаване на Мария Георгиева Шапкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Красимир Тодоров Драганов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Анна Федева Баракова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев за повишаване на Карамфил Георгиев Темелков - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на Анна Кирилова Георгиева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, за повишаване на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ, във връзка с Решение № 5113/2016 г. по адм. дело №2623/2016 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав, ІІ колегия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

27. Проект на решение относно упълномощаване на процесуални представители.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * * * *
28. Проект на Изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България.
* * * * * *
29. Писмо от Министерство на правосъдието относно определяне представители на Висшия съдебен съвет за участие в работна група по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупция”.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
03 юни 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд