Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Катя Бельова за втори мандат председател на Окръжен съд – Благоевград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 6 гласа „против“ Катя Николова Бельова за втори мандат председател на Окръжен съд – Благоевград.

Катя Бельова има над 29 години общ юридически стаж, от които над 27 години в органите на съдебната власт. От 02.11.2010 г. е административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград.

В Концепцията за стратегическо управление Катя Бельова си поставя за цел усъвършенстване дейността на Окръжен съд – Благоевград, като приема за кауза утвърждаването на модел на справедливо, достъпно, електронно правосъдие и като се уповава на пълната подкрепа на съдийския състав на Окръжен съд – Благоевград, а също на магистрати от съдебния район и от съдебната администрация.

Съдия Бельова набелязва като приоритети за бъдещата дейност качественото правосъдие и постигане на европейски стандарти на правораздаване; усъвършенстване реформата в правораздаването чрез възможностите за обучение, семинари, конференции и форуми; насърчаване подобрения в качеството на работа в съда и администрирането на системата за управление, чрез внедряване на допълнителни възможности за електронно уведомяване по делата; поддържане на изградената организация за поддържане и използване на професионалната компетентност – да се създадат допълнителни правила за екипност между администрацията и съдийските състави, с тенденция да се създадат правила за екипен принцип между администрациите на съдилищата в региона; провеждане на периодични работни срещи за отстраняване на различията, за справяне с ефекта на прегаряне на работното място, както и създаване на условия за стремеж към подобряване качеството на работа и т. н.

Въпроси към кандидата поставиха членовете на ВСС Калин Калпакчиев, Галя Георгиева, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Камен Иванов, Галина Карагьозова и Милка Итова, както и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Те засягаха дадени правомощия на съдия в Окръжен съд – Благоевград да разпределя новообразувани дела и начина на разпределение на дело за несъстоятелност през 2012 г. в съда; взаимоотношенията между ръководството на Окръжен съд – Благоевград и бившия председател на Районен съд – Благоевград; дейността на изпълняващия функциите административен ръководител на Районен съд – Благоевград Владимир Пензов; възможностите за оптимизиране на работата на съда и други.

Подкрепа за кандидата заявиха членовете на ВСС Галя Георгиева, Даниела Костова и Милка Итова, както и Георги Колев – председател на Върховния административен съд, които се позоваха на управленската концепция на кандидата и станалите известни нови факти относно проверките в Окръжен съд – Благоевград, атестацията на съдия Бельова, която показва, че е изключителен професионалист, и добрите резултати от работата на съда при първия й мандат.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд