Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви свободни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви свободните длъжности „съдия“ в окръжните съдилища и определи чрез жребий броя на длъжностите, които да се заемат чрез конкурс.

На основание чл. 189, ал. 1 във вр. с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 от Закона за съдебната власт, Съдийската колегия обяви свободните длъжности „съдия“ в окръжните съдилища, като съобразно изтегления на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ жребий определи да бъдат обявени на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване 37 длъжности, както следва:

Софийски градски съд  - 19 длъжности „съдия”

Окръжен съд гр. София        - 1 длъжност „съдия”           

Окръжен съд гр. Кюстендил          - 1 длъжност „съдия”

Окръжен съд гр. Пловдив - 4        длъжности „съдия”

Окръжен съд гр. Пазарджик         - 2 длъжности „съдия”                   

Окръжен съд гр. Стара Загора     - 1 длъжност „съдия” 

Окръжен съд гр. Бургас       - 1 длъжност „съдия”

Окръжен съд гр. Варна        - 6 длъжности „съдия”

Окръжен съд гр. Разград - 1 длъжност „съдия”      

Окръжен съд гр. Велико Търново -        1 длъжност „съдия”.            

Посредством така изтегления жребий, 20 % от общия брой длъжности бяха определени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, а именно: 5 длъжности „съдия“ в Софийския градски съд и по 1 длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София, Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд - Варна и Окръжен съд – Бургас.

         С решението на Съдийската колегия се изисква и информация от административните ръководители на окръжните съдилища за необходимата специализация с оглед обявяване на конкурсите. В следващото заседание на Съдийската колегия, след обобщаване на постъпилата информация и заявената от административните ръководители специализация, ще бъдат обявени конкурсите за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи на основание чл. 194 от Закона за съдебната власт Мария Георгиева Шейтанова – Воденичарова - съдия в Районен съд – Дупница, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от 01.07.2016 г., при завършване на започнати с нейно участие наказателни дела.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд