Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за организацията и дейността си

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за организацията и дейността си, както и за структурата и функциите на Комисиите към нея. Правилата се основават на Конституцията на Република България, на Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. Те влизат в сила от деня на приемането им.

Съдийската колегия назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите; тя атестира и възстановява придобита несменяемост на съдиите; налага дисциплинарни наказания; назначава и освобождава административните ръководители и решава въпроси за организацията на дейността на съдилищата.

Съдийската колегия прави предложения до Пленума на ВСС за определяне на броя на съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища; прави предложения до Пленума на ВСС за определяне на броя на съдиите във всички съдилища; определя броя на съдебните служители и преценява необходимостта от съдебни помощници; организира и провежда конкурсите за съдийските длъжности в предвидените от ЗСВ случаи и т. н.

В Правилата се предвижда, че освен Комисия по атестирането и конкурсите и Комисия по професионална етика - предвидени в Закона за съдебната власт, се създават и Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората на ВСС“, Комисия „Съдебна администрация“ и Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.

Всяка от Комисиите изготвя и ежегодно внася за разглеждане в Съдийската колегия доклад за дейността си, който се публикува на интернет страницата на Съвета. Съдийската колегия на ВСС ще избере Комисия по атестирането и конкурсите в тримесечен срок от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ, публикуван в Държавен вестник, бр. 28/08.04.2016 г. До избирането й дейностите по атестирането и конкурсите се осъществяват от Комисията по предложенията и атестирането по досегашния ред. Комисията по професионална етика продължава започнатите и неприключили производства по досегашния ред. Неприключилите дисциплинарни производства се разглеждат от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, а решения по тях се вземат от Съдийската колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд