Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи административните ръководители на органите на съдебната власт да управляват недвижимите имоти, предоставени от Министерство на правосъдието за стопанисване от ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на недвижимите имоти на Министерство на правосъдието, предоставени за управление на Пленума на ВСС /чл. 387 от ЗСВ/ за нуждите на органите на съдебната власт:

- да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на недвижими имоти или части от недвижими имоти – държавна собственост, при условията и реда на Закона за държавната собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС;

- да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем със спечелилите търгове участници, като страна по договорите следва да бъде съответния орган на съдебната власт в качеството му на самостоятелно юридическо лице;

- в петдневен срок от подписването на договора да предоставят във ВСС копие от цялата документация по тръжната процедура и екземпляр от сключения договор за наем, от измененията към него, от документите удостоверяващи прекратяване или разваляне на договора и приемо-предавателен протокол;

- да издават фактури за наем на съответните наематели срещу копие на платежния документ за преведен наем и лихвите върху тях да се заплащат по транзитна сметка на съответния орган на съдебната власт;

- да представляват ВСС пред общинските администрации, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър във връзка с издаването на документи, необходими за съставянето или актуализирането на актове за държавна собственост; във връзка с изготвянето и подаването на данъчни декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, както и във връзка с изготвянето и подаването на декларации за определяне на таксата за битови отпадъци.

- да представляват ВСС пред областните администрации във връзка със съставянето на актове за държавна собственост на имотите, за които липсват такива или следва да бъдат актуализирани.

Решението на Пленума на ВСС потвърждава, че считано от 01.06.2016 г. разходите за наеми произтичащи от сключените от Министерство на правосъдието договори за наем с Университета по архитектура, строителство и геодезия, „Тренслат“ АД, РПК „Развитие“, „Уникредит Булбанк“ АД, „Интелихаус“ ЕООД, ЕТ „Васил Гриторов“, „Напоителни системи“ ЕАД и „Геос“ ЕООД ще бъдат извършвани със средства от бюджета на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд