ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 15 юни 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Проект на Правила за работата на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
2. Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 40/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание” на Кирил Александров Въжаров – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност”
5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която е обърнато внимание на Любомира Илиева Апостолова - Ралева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност”
6. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Разград, с която е обърнато внимание на Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност”
7. Проект на решение относно решение № 488/29.09.2015 г. по адм. дело № 155/2015 г. на Административен съд гр. Монтана и решение № 5144/28.04.2016 г. по адм. дело № 10069/2015 г. на ВАС, с които е отменена като незаконосъобразна заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Монтана, по чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност”

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

8. Проект на решение по предложението на директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването за поощряване на Румен Николов Василев - следовател в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по заявлението на Румен Николов Василев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за освобождаване на Димитър Николов Захариев от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложение за назначаване на младши прокурори, по обявен конкурс с решение на ВСС по пр. № 2/17.01.2013 г., на длъжност „прокурор” в районните прокуратури, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина за периодично атестиране на Николина Цочева Кисьова - Шабанска - прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Калин Ангелов Ангелов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Боряна Димитрова Бецова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг ”прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на Милена Недева Славова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград, за повишаване на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Мария Кирилова Генова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
* * * * * * *
17. Писмо от Министерство на правосъдието относно определяне представители на Висшия съдебен съвет за участие в работна група по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупция”.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
09 юни 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд