Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разгледа проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и поради многобройните забележки и предложения на членовете, не съгласува същият. Решено бе препис от пълния стенографски протокол на проведеното заседание с приложените писмени становища да бъде изпратен в Министерство на правосъдието.

Членовете на ВСС изразиха своите позиции и предложения за включване на нови разпоредби, изключване на предложени, както и редакционни бележки по конкретни текстове от проекта.

По време на дискусията бяха коментирани атестирането на членовете на ВСС и възстановяването им на длъжност след изтичането на мандата им; компетентността на инспекторите от ИВСС, проверките за почтеност и конфликта на интереси на съдии, прокурори и следователи; числеността на съдебната администрация в ИВСС и съотношението на администрацията към инспекторите в ИВСС; правомощията на общите събрания на съдилищата и пленумите на върховните съдилища и липсата на уредба уреждаща организационни форми за прокурорите и следователите; режима за командироване на съдиите в общите и административните съдилища, както и командироването на прокурори; регламентирането на самоуправлението в съдилищата; различния подход при назначаване на административните ръководители и техните заместници в съдилищата и прокуратурите; липсата на административни ръководители в следствието и назначаването на завеждащите окръжните следствени отдели от ВСС; провеждането на конкурсните процедури;  атестирането на магистратите; участието им в международни мисии; актуализиране възнагражденията на магистратите; делегиране право на ВСС да определя допълнително възнаграждение на участниците в конкурсните и атестационните комисии; регламентиране статута на Националния институт на правосъдието, в съответствие с актуалните изисквания и стандарти; регламентиране събирането на вземанията на съдебната власт от държавните съдебни изпълнители.

Позиции и предложения по законопроекта направиха председателят на ВАС Геоги Колев и членовете на ВСС Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Елка Атанасова Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Милка Итова, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева, Румен Георгиев, Светла Петкова, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Юлиана Колева, Ясен Тодоров, главният инспектор Теодора Точкова. Отчетено бе, че част от направените предложения по проекта на ЗИДЗСВ са били представени пред работната група на Министерство на правосъдието, но не са съобразени в окончателния вариант.

Писмено предложение бе представено от члена на ВСС Михаил Кожарев по отношение бюджета на съдебната власт, охраната на органите на съдебната власт и управлението на собствеността. Писмени становища бяха депозирани и от членовете на ВСС Елка Атанасова и Мария Кузманова. Становището на Елка Атанасова касае глава 18а „Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“ от ЗИДЗСВ, като са направени и предложения по отношение на сроковете в Преходните и заключителни разпоредби. В становището си /изпратено и до Министрество на правосъдието/ Мария Кузманова изразява бележки относно уредбата на Националния институт на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд