Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийския градски съд

Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийския градски съд, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Даниела Костова, Светла Петкова, Димитър Узунов.

Предложението за образуване на ново дисциплинарно производство по отношение на съдия Мариян Марков от Софийския градски съд (СГС) е направено от председателя на СГС Калоян Топалов на основание чл. 312, ал. 1, т. 1 вр. чл. 311, т. 2, б. „а” вр. чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ. Според Калоян Топалов са налице всички предвидени и законоустановени предпоставки по чл. 308, ал. 1, т. 6, Глава шестнадесета „Дисциплинарна отговорност” от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Мариян Марков – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

В предложението за ангажиране на дисциплинарна отговорност са изброени наложените до момента дисциплинарни наказания на съдия Марков, включително образуваните четири дисциплинарни дела по описа на ВСС, две от които приключили с налагане на дисциплинарни наказания, съответно „намаляване на трудовото му възнаграждение в размер на 25 % за срок от шест месеца” (ДД № 27/2015г.) и „понижаване в длъжност „съдия в СРС” за срок от две години от датата на решението” (ДД № 3/2016 г.), както и висящите към настоящия момент ДД № 27/2015 г. и ДД № 3/2016 г.

В мотивите си председателят на СГС посочва, че проявите на недобросъвестно поведение на съдия Марков се изразяват в системно неспазване на сроковете, предвидени в различни процесуални закони, и неоправдано забавяне на производството по разпределените му за разглеждане наказателни дела, безкритичното му отношение към допуснатите пропуски в дейността му на съдия в СГС, демонстрираната демотивация за работа и отказ от правораздаване, липсата на респект у същия по отношение на предприетите от ВСС дисциплинарни санкции,   образуваните и висящи две дисциплинарни производства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд