Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени заповед на председателя на СГС, с която е наложено дисциплинарно наказание на Полина Андонова Хаджимаринска – младши съдия в СГС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени като незаконосъобразна Заповед № 1308/18.04.2016 г. на Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийския градски съд (СГС), с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка”, на Полина Андонова Хаджимаринска – младши съдия в СГС (към настоящия момент командирована на длъжност „съдия” в Софийския районен съд).

В мотивите на решението на Съдийската колегия се посочва, че въз основа на изисканите материали във връзка с преписката по заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е установена липсата на акт за образуване на дисциплинарно производство, съобразно разпоредбата на чл. 310 от ЗСВ. Нормата предвижда, че дисциплинарното производство се образува със заповед, съответно решение на наказващия орган, в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършване на нарушението. Липсата на заповед за образуване на дисциплинарното производство е съществено нарушение на предвидената в специалния закон процедура, тъй като тя е формалният изричен акт на административния орган по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, с който се дава началото на дисциплинарното производство срещу лицето. Поради това Заповед № 1308/18.04.2016 г. на Калоян Топалов – административен ръководител – председател на СГС, за налагане на дисциплинарно наказание на младши съдия Полина Андонова Хаджимаринска е издадена в нарушение на административнопроизводствените правила, което е основание за отмяната й.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд