ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 22 юни 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица
Кандидат:
- Даниела Христова Харитонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

2. Проект на решение по предложение за назначаване на младши прокурори от Районна прокуратура гр. Плевен на длъжност „прокурор” в районни прокуратури, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ. /обявен конкурс с решение на ВСС по протокол № 2/17.01.2013 г./
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за поощряване на Асен Тодоров Арсов – прокурор във Върховна касационна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по заявлението на Асен Тодоров Арсов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за назначаване на Румяна Димитрова Зайкова – Калеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Дарина Стефанова Павлова – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за придобиване статут на несменяемост на Весела Стефанова Стоилова - Сагрева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Величка Петрова Христова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Велина Петрова Петрова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Видин за периодично атестиране на Илияна Атанасова Целова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура
гр. Видин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Димитър Тодоров Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Весела Стефанова Стоилова - Сагрева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на Антоанета Ганчева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за повишаване на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Айтос за повишаване на Павел Хайк Манукян - прокурор в Районна прокуратура гр. Айтос, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
РУМЕН БОЕВ


Публикуван на:
16 юни 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд