Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши Тони Гетов в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Тони Петков Гетов – съдия в Районен съд – Ботевград, в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност, като съдия Гетов има задължение да завърши започнатите с негово участие наказателни дела.

Съдийската колегия реши, че не повишава Доротея Иванова Мишкова – Кехайова – съдия в Софийския районен съд, в длъжност  „съдия“ в Софийския градски съд, както и в Окръжен съд – Кюстендил, поради попълване на местата.

Настоящите решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет са във връзка с влязло в сила решение № 6662 от 06.06.2016 г. по административно дело № 1736/2016 г. по описа на Върховния административен съд.

Двамата магистрати са класирани с отлични оценки в конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. 35/15.05.2015 г.

С решение по протокол № 3/21.01.2016 г. Висшият съдебен съвет е повишил съдия Доротея Мишкова – Кехайова на 1 от обявените в конкурса свободни длъжности „съдия“ в Софийския градски съд. ВСС е отчел, че тя има по-високо ранг – съдия в АС, към датата на класиране на кандидатите от конкурсната комисия, а съдия Тони Гетов е придобил такъв след тази дата и преди датата на назначаването. Решението е обжалвано от съдия Гетов пред Върховния административен съд. С решение № 6662 от 06.06.2016 г. ВАС е отменил решението на ВСС по т. 46.1.10 по протокол № 3/21.01.2016 г., с което се повишава в длъжност съдия Доротея Мишкова – Кехайова, и по т. 46.1.11 от същия протокол, с което не се повишава съдия Тони Гетов, като изпраща преписката на Съдийската колегия за разрешаване на въпроса по същество.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд