Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в длъжност четирима съдии, класирани в конкурс

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Мариана Василева Георгиева – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия. Тя се повишава в конкурса за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен от ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. № 35/15.05.2015 г., след постъпила молба за отказ от съдия Татяна Костадинова, поради встъпването й в длъжност в Софийския градски съд – търговска колегия, по друг конкурс.

С решението на Съдийската колегия на ВСС се повишават също на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия; както и Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийския районен съд на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия; както и Петя Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд – Велинград, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник – гражданска колегия.

Днешните решения на Съдийската колегия на ВСС са в изпълнение на влязло в сила отменително решение № 6813/07.06.2016 г. по административно дело № 2405/2016 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на трима участници в конкурса срещу решение на ВСС по протокол № 7/04.02.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд