Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде работна група за изготвяне на Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и правила за приложението му

Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде работна група за изготвяне на Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и правила за приложението му.

За ръководител на работната група бе определена г-жа Каролина Неделчева, член на Съдийската колегия на ВСС. В състава на работната група ще участват: главният секретар на ВСС и представители на администрацията на ВСС, представител определен от Главния инспектор на Инспектората към ВСС и представител определен от директора на НИП.

Работната група ще подготви предложение за размерите на полагаемия се допълнителен платен годишен отпуск по чл. 139а, ал.7 КТ на служителите от администрацията на ВСС, на НИП и на ИВСС.

Действащият към момента Класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341, ал.1 е приет с решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015г. В Класификатора, както и в Таблицата за размера на полагаемия се допълнителен платен годишен отпуск на съдебните служители неправилно са включени главния инспектор и инспекторите от ИВСС, поради което съответните позиции следва да бъдат отменени.

Сформираната днес Работна група ще продължи работата започната от Работната група, създадена по решение на Комисия „Съдебна администрация“ преди изменението на ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд