Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Районна прокуратура гр. Свиленград във връзка с извършено второ класиране по обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури

Пленумът на ВСС, по предложение на Прокурорската колегия,  оптимизира щатната численост на Районна прокуратура гр. Свиленград във връзка с извършено второ класиране по обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури, като на основание чл. 30, ал. 2, т.8 от ЗСВ съкрати една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Ямбол и разкри една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Свиленград, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Комисията по предложенията и атестирането по пр. №23/13.06.2016 г. е извършено второ класиране на кандидатите в обявения с решение на ВСС по пр. №62/16.12.2015г. конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури, поради постъпил отказ за заемане на една длъжност в Районна прокуратура гр. Свиленград.

Следващите в реда на класирането двама кандидати са с еднакъв бал и еднаква оценка от държавните изпити. С оглед на необходимостта да бъдат назначени и двамата кандидати в Районна прокуратура Свиленград се наложи да бъде извършено оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт чрез разкриване на една нова длъжност. По предложение на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи е съкратена длъжност в ниско натоварен орган на съдебната власт, какъвто е Районна прокуратура Ямбол, поради обстоятелството, че същият е с натовареност по щат под средната за страната, а именно 672,1, при средна за страната 911,2. След намаляване щатната численост на този орган показателите на натовареността остават под средната за страната, а именно 723,8 при средна за страната 911,2.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд