ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 29 юни 2016 г. от 11.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Петрич
Кандидат:
- Пиринка Аспарухова Костадинова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Петрич.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение по Акт за резултати от извършена проверка по Заповед № Ж-14-104/08.04.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София, с която е обърнато внимание на Бисера Здравкова Калпакчиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 62/16.12.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение за назначаване на кандидатите за младши прокурори в районните прокуратури, по обявен конкурс с решение на ВСС по протокол № 5/30.01.2014 г., т. 9 и протокол № 3/22.01.2015 г., т. 10, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за оптимизиране щата на магистрати в Прокуратурата на Република България.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Радомир за назначаване на заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир, както и предложение от главния прокурор на Република България за трансформиране на свободната длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор” в длъжност „прокурор”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по заявлението на Ясен Златков Златев за освобождаване от заеманата длъжност „военен прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по молбата на Димитър Станчев Тодоров за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Карлово за придобиване статут на несменяемост на Свилен Иванов Братоев – прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Димитър Иванов Махмудиев – заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Мариела Димитрова Костова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Петя Василева Василева – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Валентина Тошкова Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Ивайло Борисов Петров - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина за периодично атестиране на Юлия Патева Кирова - Вельовска – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Силистра за периодично атестиране на Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Нано Христов Ралчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Диана Лъчезарова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Красимир Радев Йоловски - прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на основание, чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Андрей Обретенов Червеняков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Стефани Костадинова Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Тодор Пенев Павлов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Паулина Иванова Недялкова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на Мирослав Валентинов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на Валери Гинев Василев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
23 юни 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд