Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи двама магистрати по тяхна молба

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт премести Красимира Недялкова Проданова – съдия в Районен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, и Ася Тодорова Стоименова – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил. Те се преназначават считано от датата на встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела.

Двете съдии са заявили писмено желание за преместване по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. Във ВСС е получено също положително становище за преназначаване на подалите молба магистрати от административния ръководител – председател на Районен съд – Кюстендил, както и съгласие от председателя на Софийския районен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд