Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи състава на Комисията по атестиране и конкурси

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание параграф 84 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник, бр. 28/08.04.2016 г., и на чл. 37, ал. 3 от ЗСВ определи броя, статута и част от членовете на Комисията по атестирането и конкурсите.

С 10 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Съдийската колегия реши 6-ма нейни членове да влязат в състава на Комисията по атестирането и конкурсите. Те се Милка Итова, Камен Иванов, Галя Георгиева, Даниела Костова, Каролина Неделчева и Юлия Ковачева.

С 12 гласа „за“ подкрепа и нито един против бе решено в Комисията да влязат 9 представители, избрани на Пленума на Върховния касационен съд и 2 магистрати, избрани от Пленума на Върховния административен съд. В решението на Съдийската колегия бе записано, че сред 9-а съдии, които ще определи ВКС, трябва да има представител от всеки апелативен район, както и че всички съдии в състава на Комисията по атестирането и конкурсите ще се откъснат от пряката си работа.

Съгласно параграф 84 от ПЗР на ЗСВ срокът за конституиране на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия е 3-месечен от влизане в сила на Закона и изтича на 12 юли 2016 г. В този срок пленумите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, съгласно чл. 37, ал. 5 от ЗСВ, следва да изберат съдиите, които да се включат в състава на Комисията по атестирането и конкурсите. Тези магистрати трябва да бъдат с ранг на съдии съответно от ВКС и ВАС.

По данни на Комисията по предложенията и атестирането в периода юли 2016 – юли 2017 г. предстои откриване и приемане на 132 атестационни процедури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд