Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изисква ежемесечни справки за вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на дирекция „Дисциплинарна дейност“ в Администрацията на ВСС да внася ежемесечно в заседание на Съдийската колегия справка за състоянието на данните от вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдии.

         Съгласно чл. 64б, т. 3, б. „г“ от Правилника за дейността на ВСС и неговата администрация, приет с решение на Пленума на ВСС от 16.06.2016 г., посоченият регистър се поддържа от дирекция „Дисциплинарна дейност“ в Администрацията на ВСС. Периодичното запознаване на членовете на Съдийската колегия с данните по този регистър ще даде възможност да се проследява продължителността на наказателните производства спрямо съдии, голяма част от които са отстранени от длъжност по чл. 230 от ЗСВ. Съдийската колегия следва да упражнява контрол върху актуалността на данните и изпълнението на задълженията от лицата по протокол №  10/05.03.2015 г.: главния прокурор, председателя на ВКС, председателите на всички апелативни съдилища, включително Военноапелативния съд и Специализирания наказателен апелативен съд, както и председателя на Софийския градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд