КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮНИ 2016 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.45 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
20. Проект на решение за определяне на представители в Административния комитет, Бюджетния комитет и Консултативния комитет към Единния патентен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 09/21.06.2016 г., т. 8.6 и т. 8.7.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Доклади от Софийски градски съд за извършени проверки на организацията на дейността на съдиите от Софийски районен съд – Наказателно отделение и Гражданско отделение за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Доклади от Софийски градски съд за извършени проверки на организацията на дейността на съдиите от Софийски районен съд – Наказателно отделение и Гражданско отделение за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
2. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд.
2.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Соня Найденова, Камен Иванов, Галина Карагьозова.
/Решението е взето без участието на Мария Кузманова и Милка Итова, поради направен отвод, на основание чл. 35 от ЗСВ/
3. ОТНОСНО: Заповед № 25/16.05.2016 г. на Мария Шолекова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ловеч, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Галя Ангелова Маринова – съдия в Районен съд гр. Ловеч

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 25/16.05.2016 г. на Мария Шолекова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ловеч, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Галя Ангелова Маринова – съдия в Районен съд гр. Ловеч.
3.2. Прилага Заповед № 25/16.05.2016 г. на Мария Шолекова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ловеч, към кадровото досие на магистрата.
3.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. ОТНОСНО: Проект на решение за прекратяване на конкурс за първоначално назначаване в Апелативен съд – Наказателна колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. /обн. в ДВ., бр. 8/29.01.2016 г/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Прекратява, обявения с решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. конкурс за първоначално назначаване в Апелативен съд – Наказателна колегия, поради липса на класирани кандидати.
5. ОТНОСНО: Проект на решение за назначаване на кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища по обявен конкурс с решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015 г., т. 7, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Васил Валентинов Александров, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.2. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Петър Иванов Минчев, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.3. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Йоанна Наскова Станева, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.4. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Богдан Русев Русев, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.5. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Тодор Димитров Митев, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Бургас, считано от 06.07.2016 г.
5.6. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Мартин Рачков Баев, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Бургас, считано от 06.07.2016 г.
5.7. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Десислава Стоянова Влайкова, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.8. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Атанас Василев Димитров, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Русе, считано от 06.07.2016 г.
5.9. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Мария Веселинова Богданова, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.10. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Андон Вълков Вълков, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Варна, считано от 06.07.2016 г.
5.11. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Велизар Стоянов Костадинов, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.12. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Цветомир Милчев Минчев, на длъжност „младши съдия” в Софийски градски съд, считано от 06.07.2016 г.
5.13. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Пламена Недкова Славова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от 06.07.2016 г.
5.14. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Илина Венциславова Джукова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Велико Търново, считано от 06.07.2016 г.
5.15. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Неделина Евгениева Маринова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Варна, считано от 06.07.2016 г.
5.16. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Весела Петрова Петрова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от 06.07.2016 г.
5.17. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Ивета Венциславова Иванова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Перник, считано от 06.07.2016 г.
5.18. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Георги Росенов Гетов, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от 06.07.2016 г.
5.19. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Николай Диянов Голчев, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от 06.07.2016 г.
5.20. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Пламен Петев Танев, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Варна, считано от 06.07.2016 г.
5.21. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Мария Ангелова Ненова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пазарджик, считано от 06.07.2016 г.
5.22. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Невена Пламенова Великова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. София, считано от 06.07.2016 г.
5.23. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Веселина Любенова Павлова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Враца, считано от 06.07.2016 г.
5.24. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Катерина Въткова Ненова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. София, считано от 06.07.2016 г.
5.25. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Димитър Куртев Демирев, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Благоевград, считано от 06.07.2016 г.
5.26. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Мария Емилова Антова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Кюстендил, считано от 06.07.2016 г.
5.27. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Магдалена Георгиева Татарева, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пазарджик, считано от 06.07.2016 г.
5.28. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Свилен Иванов Жеков, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Стара Загора, считано от 06.07.2016 г.
5.29. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Никола Динков Кънчев, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Стара Загора, считано от 06.07.2016 г.
5.30. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Калин Валентинов Иванов, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Монтана, считано от 06.07.2016 г.
5.31. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Десислава Константинова Николаева – Георгиева, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, считано от 06.07.2016 г.
5.32. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Десислава Иванова Тодорова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Хасково, считано от 06.07.2016 г.
5.33. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Радина Василева Хаджикирева, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Хасково, считано от 06.07.2016 г.
5.34. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Йоана Николаева Вангелова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Търговище, считано от 06.07.2016 г.
5.35. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Светозар Любомиров Георгиев, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Враца, считано от 06.07.2016 г.
5.36. НЕ ПРОВЕЖДА гласуване за назначаване на Грета Иванова Денчева, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Разград, поради постъпил отказ от участие в конкурсната процедура.
5.37. НЕ ПРОВЕЖДА гласуване за назначаване на Ина Милчева Генжова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Шумен, поради прекратяване на договора за първоначално обучение с кандидата с решение на ВСС по пр. № 17/07.04.2016 г., т. 92 и назначаването й на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Враца с решение на ВСС по пр. № 57/19.11.2015 г. т. 9.
5.38. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Ралица Каменова Райкова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Силистра, считано от 06.07.2016 г.
5.39. НАЗНАЧАВА, на основание на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, Поля Петрова Сакутова, на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Кърджали, считано от 06.07.2016 г.
5.40. Връчването на решенията за назначаване на младшите съдии по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ да се проведе на официална церемония на 04.07.2016 г. /понеделник/ от 14:00 часа, в зала „Тържествена” на Съдебната палата.
6. ОТНОСНО: Откриване на процедура за Избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
6.1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново – свободна длъжност.
6.1.2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Перник – свободна длъжност.
6.1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев – свободна длъжност.
6.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС, документи удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Красимира Недялкова Проданова - съдия в Районен съд, гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“, на длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ и Ася Тодорова Стоименова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на длъжност „съдия” в Районен съд, гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела.
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Марияна Ненкова Ангелова от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от 01.07.2016 г.
9. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Иван Емилов Георгиев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
9.1. Иван Емилов Георгиев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Йорданова Бъчева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Йорданова Бъчева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валери Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валери Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС“.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валентина Йорданова Киркова - Генжова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентина Йорданова Киркова - Генжова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Живко Павлов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Каварна, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселина Михайлова Узунова - Панчева – съдия в Районен съд гр. Каварна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Табли ца 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд за трансформиране на длъжности за съдебни служители

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжности за съдебни служители във Върховен административен съд, както следва:
- длъжност „съдебен помощник на председателя” в длъжност „началник отдел „Съдебни помощници”;
- длъжност „старши специалист-счетоводител и касиер” в длъжност „главен специалист-счетоводител и касиер”;
МОТИВИ: Необходимост, във връзка с приетия нов Правилник за администрацията на ВАС и направените промени в структурата на администрацията.
16. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Плевен с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Плевен с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Натовареност на Адм.С-Плевен за 2014 г.– 14,00 при средна за административните съдилища в страната – 17,03; за 2013 г. – 13,91 при средна – 15,43; за 2012 г. – 12,54 при средна 14,47. За 2015 г. натовареността е 14,89, което е под средната за административните съдилища в страната – 16,16. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 3,71, което е над средното за страната за административните съдилища – 3,16. По щат в съда работят 6 магистрати, от които един председател, и се обезпечава работата им с 5 съдебни секретари по щат, което не би нарушило нормалния ритъм на работа.
17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Стара Загора за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – II степен”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Стара Загора с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – II степен”.
МОТИВИ: Съгласно справката, съдилища с аналогична натовареност и численост на магистратите, разполагат с 1 щ.бр. системен администратор. По щата на Окръжен съд гр. Стара Загора има 2-ма системни администратори и съгласно писмото на председателя на съда и при необходимост, могат да окажат съдействие на Районния съд.
********
18. ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете и състава на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия по чл. 37, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с § 84 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. Определя, по отношение на статута на членовете на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС, избрани от действащи към момента на избора съдии съгласно чл. 37, ал. 4 от ЗСВ, те да изпълняват задълженията си като членове на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия с откъсване от работа в съдилищата, към които са назначени.
18.2. Определя от състава на Съдийската колегия 6 членове да участват в състава на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия.
18.3. Определя числения състав на членовете на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия, избрани от действащите към момента на избора съдии, на 11, от които 9 магистрати – от общите съдилища, като се осигури представителство на всеки от апелативните райони, и 2 магистрати – от административните съдилища.
18.4. Определя членовете на Съдийската колегия на ВСС, които се включват в състава на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия, както следва: Милка Итова, Камен Иванов, Галя Георгиева, Даниела Костова, Каролина Неделчева, Юлия Ковачева.
19. ОТНОСНО: Поддържане на вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдия, прокурор или следовател, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са привлечени съдия, прокурор или следовател

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Дисциплинарна дейност” в АВСС да внася ежемесечно в заседание на Съдийската колегия на ВСС справка за състоянието на данните от вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдии, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са привлечени съдии, воден съгласно чл. 64б, т. 3, б. „г” от Правилника за дейността на ВСС и неговата администрация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

20. ОТНОСНО: Определяне на представители в Административния комитет, Бюджетния комитет и Консултативния комитет към Единния патентен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ОДОБРЯВА предложените кандидатури за представители в Административния комитет, Бюджетния комитет и Консултативния комитет към Единния патентен съд на следните лица:
- Ваня Мирчева Алексиева – съдия в Търговска колегия - Върховен касационен съд
- Соня Янкулова – съдия във Върховен административен съд – за Консултативен комитет
- Искра Александрова – съдия във Върховен административен съд – за Административен комитет и/или Бюджетен комитет
- Ана Димитрова – съдия във Върховен административен съд.
20.2. ИЗПРАЩА одобрените кандидатури на Патентното ведомство на Република България с оглед тяхното своевременно предоставяне за разглеждане в рамките на указания срок.
21. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 09/21.06.2016 г., т. 8.6 и т. 8.7.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. ДОПУСКА, на основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, поправка на очевидна фактическа грешка в решенията си по протокол №9/21.06.2016 г., т. 8.6 като вместо:
„Не повишава Петя Георгиева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Велинград, в длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия, поради попълване на местата” решението се чете, както следва:
„Не повишава Петя Георгиева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Пловдив, в длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия, поради попълване на местата”.
и вместо:
т. 8.7: „Повишава, на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Петя Георгиева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Велинград, в длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Перник – гражданска колегия, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност” решението се чете, както следва:
„Повишава, на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Петя Георгиева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Пловдив, в длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Перник – гражданска колегия, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност”.

Закриване на заседанието – 14.55 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
29.06.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд