ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 6 юли 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Котел
Кандидат:
- Камен Георгиев Господинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение относно решение № 1171/16.07.2015 г. по адм. д. 194/2015 по описа на АдмС гр. Благоевград и решение
№ 3752/01.04.2016 г. по адм. дело 10943/2015 г. по описа на ВАС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. Изслушване на Камелия Цветкова Видолова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши прокурори – участници в обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/28.01.2016 г. ,т. 13 А.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Монтана за назначаване на Вержиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в АП”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощрение на Мила Георгиева Георгиева – Гроздева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по заявлението на Мила Георгиева Георгиева – Гроздева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощрение на Елена Енчева Енчева - Тонева – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по заявлението на Елена Енчева Енчева - Тонева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Анелия Георгиева Тодорова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Радослав Владимиров Градев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на Боряна Здравкова Маринова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Иво Николаев Йолов - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Перник за повишаване на Цветелина Иванова Евтимова – прокурор в Районна прокуратура
гр. Перник, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
30 юни 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд