Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На вниманието на встъпващите в длъжност магистрати

Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет /КПУКИВИВСС/ напомня на встъпилите в длъжност младши съдии и младши прокурори, както и на съдиите и прокурорите, встъпили в длъжност след спечелен конкурс за първоначално назначаване, че:

-в 7 /седем/ дневен срок от встъпване в длъжност следва да подадат декларация  по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/;

-в 30 /тридесет/ дневен срок от встъпване в длъжност следва да подадат декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ.

Декларациите се подават пред ВСС като орган по назначаването. Образци на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Декларация по ЗПУКИ”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд