ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 7 юли 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

1. Проект на решение относно разкриване на една щатна длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Радомир.
2. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за оптимизиране щата на магистрати в Прокуратурата на Република България.
3. Предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
4. Проект на решение за промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 149 от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за Прокуратурата на Република България за доставка на микробуси с повишена проходимост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по предложение на Прокуратура на Република България, за корекция по бюджета за 2016 г. за възстановяване разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искания на органи на съдебната власт за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за младши съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на стерео усилвател и персонални UPS устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електронна информационна система за делата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на озвучителна техника и звукозаписна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. батерии за UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на UPS устройства и UPS за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на столове и климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на UPS-и.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на сървър нисък клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна административна прокуратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обособяване на нови помещения, ремонт и преграждане на съществуващи и обзавеждане на работни места.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника за новоназначени магистрати и съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за преграждане на помещение за обособяване на два кабинета и доставка и монтаж на два климатика.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искания на органи на съдебна власт за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на кабинет за новоназначен съдия, обособяване и обзавеждане на регистратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за пускане в експлоатация на Централна климатична система и корекция наклон на покрив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина нисък клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на задължение за такса за битови отпадъци.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за извършване на корекция по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
38. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
41. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Таня Владимирова Райнова - Додникова – експерт „Връзки с обществеността” във Върховен административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Елена Асенова Муртова – деловодител в Окръжен съд гр. Пазарджик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Ловеч за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Неша Нинова Василева – прислужник-чистач-куриер в Окръжен съд гр. Ловеч.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Ямбол за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Елена Христова Радева – младши специалист „Човешки ресурси” в Окръжен съд гр. Ямбол.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
45. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1604 в Районен съд гр. Плевен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Лом
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
47. Проект на решение за сключване на договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение във връзка с доклад № ДПЗТЩ – 5/20.05.2016 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Търговище.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

49. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише тристранно споразумение между МП, ВСС и Застрахователна компания „Уника” във връзка със сключен договор за застраховка на сградния фонд
Внасят:Комисии „Управление на собствеността” и „Бюджет и финанси”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

50. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 2 от 15 януари 2003 г. т. 5
Внася: Комисия по правни въпроси
51. Проект на решение относно становище по направено искане от върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и чл. 166, ал. 6 от ЗСВ
Внася: Комисия по правни въпроси
52. Проект на решение относно становище по проекта на Закон за предотвратяване на тероризма.
Внася: Комисия по правни въпроси
53. Проект на решение относно становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози.
Внася: Комисия по правни въпроси
54. Проект на решение относно определяне поименния състав на Комисията по правни и институционални въпроси
Внася: Комисия по правни въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

55. Определяне на поименния състав на постоянната комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и ИТ”
56. Създаване на работни групи за изготвянето на проекти на Правила по въпросите, посочени в чл.360е, ал.1 от ЗИД на ЗСВ и на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и ИТ”
* * * * *
57. Проект на решение относно утвърждаване на образец на удостоверенията за проведен студентски стаж в администрацията на ВСС и упълномощаване на лице, което да подписва удостоверенията.
Внася: Главен секретар на ВСС
58. Проект на решение за освобождаване на служител от дирекция „Вътрешен отдит” във ВСС.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
4 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд