Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра съдия Даниела Дончева за административен ръководител на Апелативен съд – София

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ и 5 гласа „против“ съдия Даниела Георгиева Дончева за административен ръководител – председател на Апелативен съд – София.

          Тя има 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата й започва като младши съдия през 1994 г., а на следващата година става съдия в Районен съд – София, където в периода 1998 – 2000 г. е заместник – административен ръководител – заместник – председател на съда. От 17.01.2000 г. до 11.02.2002 г. е била съдия в Софийски градски съд, след което и до настоящия момент е съдия в Апелативен съд – София. От 02.07.2009 г. тя е заместник – административен ръководител – заместник – председател на Апелативен съд – София.

          В своята Концепция за стратегическо управление на съда тя посочва, че като заместник - административен ръководител е натрупала знания, умения и опит, свързани с цялостното управление на съда, включително в сферата на планирането и управлението на бюджета и човешките ресурси. Пред членовете на Съдийската колегия на ВСС кандидатът заяви, че се гордее с постиженията на Апелативен съд – София по отношение на срочноста и качеството на правораздавателната дейност и е готова да работи за решаване на проблемите му, свързани с техническата и кадровата обезпеченост. Кандидатът коментира също постиженията и проблемите на съдилищата в Софийския апелативен район.

          Съдия Дончева набелязва приоритети в работата й като административен ръководител, свързани с изпълнение на препоръките, дадени от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, мерки за достигане на целите, зададени от Европейската комисия и управленски мерки за постигане на ефективност, срочност и прозрачност на правораздавателния процес. Кандидатът се насочва към работа по реформата на съдебната карта на районните съдилища в апелативния район и представянето на пътна карта за рационализиране в по-общ план на съдилищата на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефективността им, включително пренасочване на ресурси въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдилищата. Кандидатът предвижда мерки за повишаване на качеството на правораздавателната дейност като уеднаквяване на съдебната практика чрез провеждане на събрания за обсъждане на спорни казуси по отделения, правилно организиране и разпределяне на делата и на сформиране на съдебните състави, проследяване на индивидуалната натовареност на магистратите и т. н. С цел обобщаване и подобряване на административната дейност се набелязва периодично провеждане на срещи на административните ръководители на окръжните съдилища в съдебния окръг.

          Въпроси към кандидата поставиха членовете на Съдийската колегия Светла Петкова, Галя Георгиева, Галина Карагьозова, Мария Кузманова, Калин Калпакчиев, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Димитър Узунов и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Те попитаха за отражението на дългия период, през който Апелативен съд – София функционира без административен ръководител, върху работата му и обстановката там; относно съвпадения между представената от нея и от предишен кандидат Управленска концепция; за предвижданите от съдия Дончева антикорупционни мерки в съда, мерки във връзка със забавеното правосъдие и отводите на магистрати, за набелязаните мерки за популяризиране на правораздавателната дейност; относно качеството на правораздаването и специално в гражданското и търговското отделение; относно констатации на Върховния касационен съд за неравномерно натоварване на съдиите в тези две отделения, както и за извършваните от Апелативен съд – София проверки в окръжните съдилища в съдебния район и виждането й за проблеми между Окръжен съд – Благоевград и Районен съд – Благоевград. Поискано бе мнението й за съдийското самоуправление, предвидено с промените в Закона за съдебната власт; за прилаганите от Апелативен съд – София мерки за преодоляване на бавно правосъдие в окръжните съдилища, за взаимодействието на съда с прокуратурата; както и позицията й за независимостта на съдилищата, за опити за контрол върху съдебната власт и за протести в съдебната система.

          Подкрепа за кандидатурата на Даниела Дончева изразиха членовете на Съдийската колегия Димитър Узунов, Милка Итова, Камен Иванов и Каролина Неделчева, както и председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Те обърнаха внимание на представената от кандидата задълбочена Управленска концепция и набелязаните в нея реални мерки за подобряване на работата на съда, както и на отличното й представяне в изслушването. Акцентирано бе на притежаваните от нея управленска компетентност, административен опит, изключителен професионализъм и безупречни нравствени качества, които показват, че има капацитет да изпълни вложените в концепцията й идеи. Обърнато бе внимание на високата атестационна оценка на съдия Дончева и на активната й роля при обсъждане на годишните отчетни доклади на окръжните съдилища в апелативния район.

          Членовете на Съдийската колегия Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Соня Найденова и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов изразиха противоположно становище като посочиха, че липсва анализ и конкретика в набелязаните мерки в представената Управленска концепция, че кандидатът е имал възможност да ги осъществи като заместник-административен ръководител, че не е отстранил отбелязани в докладите на Върховния касационен съд пропуски в работата на съда, както и че на този пост трябва да бъде избран съдия с лидерски качества и доказал, че отстоява независимостта на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд