Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на Районен съд – Царево с една щатна длъжност „съдия“

Съдийската колегия на ВСС единодушно взе решение да предложи на Пленума на ВСС да увеличи щатната численост на Районен съд – Царево с една щатна длъжност „съдия“, която да не се обявява на конкурс, а да бъде заемана само от командирован съдия при оперативна необходимост с оглед динамиката на новообразуваните дела. Ще бъде предложено също да се увеличи щатната численост съда с един съдебен секретар и един съдебен деловодител.

Съдийската колегия предлага на Пленума да закрие една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Генерал Тошево, предвид ниската натовареност на съдиите.

          Съдийската колегия на ВСС предлага приоритетно да се осигуряват пограничните районни съдилища, при които се наблюдава нарастване на делата, свързани с миграцията, с необходимото техническо обезпечаване и  да се предостави на Районен съд – Царево посочената в тяхно искане техника.

Съдийската колегия ще внесе предложение до Пленума на ВСС да предложи на Министерство на правосъдието да освободи помещения, заемани от Агенцията по вписванията в Царево за нуждите на Районния съд.

          Решението на Съдийската колегия на ВСС задължава председателите на Апелативен съд – Бургас и на Апелативен съд – София да следят ежеседмично натовареността на районните съдилища в граничните райони и да предприемат незабавно мерки в кръга на тяхната компетентност за командироване на съдии, както и да сезират Съдийската колегия за предприемане на други съпътстващи мерки, свързани с рязко повишаване на натовареността на районните съдилища.

Решенията бяха взети въз основа на приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Анализ на натовареността на пограничните районни съдилища, изготвен от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, както и след изслушване на съдия Мария Москова – председател на Районен съд – Царево, и съдия Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас.

„Съдийският щат в Районен съд – Царево е надостатъчен за това физическо и психическо натоварване. Съдът е свършил за последните 6 месеца 834 граждански и наказателни. Само наказателните дела са 734, сред които 280 броя са частни наказателни дела, които включват разпити на свидетели чужди граждани и разпити на обвиняеми чужди граждани“, посочи Мария Москова - председател на Районен съд – Царево  и поиска увеличаване на съдийския щат за наказателни съдии и на съдебните секретари, предвид големия брой разглеждани дела и на документацията, която ги придружава. Тя съобщи, че за периода съдът е осъдил 144 лица по чл. 279 от Наказателния кодекс за незаконно преминаване на границата от 583 регистрирани и заловени незаконно преминали чужди граждани; по чл. 280 от НК за превеждане през границата на лица и групи са осъдени 10 лица, а 29 лица са осъдени по чл. 280 от НК за противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават в страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд