КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 5 ЮЛИ 2016 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Галина Карагьозова – член на ВСС, Светла Петкова – член на ВСС
На заседанието за главен инспектор присъства Лидия Стоянова – инспектор в Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.50 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 7 и т. 8.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
26. Обсъждане възможността за оптимизиране на щатната численост за длъжността „съдия” в окръжните съдилища чрез преразпределение на свободни длъжности.
27. Обсъждане правомощията на членовете на Комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия на ВСС и правилата им за работа.
28. Разглеждане и произнасяне по подаденото от Владимир Григоров Вълков искане за отзив на основание чл. 91, ал. 1 от АПК относно решение на съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/21.06.2016 г., т.8, с която са назначени участниците в конкурса за повишаване и преместване в окръжните съдилища в Софийски градски съд, гражданска колегия.
Внасят: Г. Карагьозова и Ю. Ковачева – членове на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Апелативен съд гр. София
Кандидат:
- Даниела Георгиева Дончева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 11/12.03.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 9 гласа „за” и 5 гласа „против”, НАЗНАЧАВА Даниела Георгиева Дончева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Апелативен съд – гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 32/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка” на съдията от Софийски градски съд, Гражданска колегия, ІV-Б въззивен състав Рени Христова Коджабашева.
3. ОТНОСНО: Решение на Административен съд гр. Шумен, влязло в сила на 06.06.2016 г., с което е отменена Заповед № РД-08-14/11.01.2016 г. на административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Разград, за обръщане на внимание на Рая Петкова Йончева – съдия в Окръжен съд гр. Разград

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА за сведение Решение № 47/17.05.2016 г. на Административен съд гр. Шумен, влязло в сила на 06.06.2016 г., с което е отменена Заповед № РД-08-14/11.01.2016 г. на административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Разград, за обръщане на внимание на Рая Петкова Йончева – съдия в Окръжен съд гр. Разград.
3.2. Решението да се приложи към кадровото досие на магистрата.

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. ОТНОСНО: Одобряване на кандидатите за младши съдии – участници в обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/28.01.2016 г., т. 11

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОДОБРЯВА, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия „Професионална етика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, кандидатите за младши съдии в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им, както следва:

Вх.№

Име, Презиме, Фамилия

1

396

Иван Георгиев Бекяров

2

627

Орлин Руменов Чаракчиев

3

380

Боряна Димчева Петкова

4

317

Христина Бориславова Николова

5

238

Катя Рудева Боева

6

546

Страхил Николов Гошев

7

693

Пламен Генчев Генев

8

622

Боряна Венциславова Петрова

9

123

Сияна Стойчева Димитрова

10

282

Андрей Красимиров Георгиев

11

201

Биляна Димитрова Мандичева

12

35

Александрина Пламенова Дончева

13

240

Ирена Славова Аврамова

14

267

Светлана Тодорова Атанасова

15

548

Анета Илчева Илчева

16

271

Нора Венциславова Манолова

17

144

Красимир Викторов Сотиров

18

535

Антония Светлинова Младенова

19

31

Милена Николова Николова

20

3

Борислава Руменова Иванова

21

714

Калоян Йорданов Даков

22

513

Марияна Николаева Несторова

23

402

Весела Янева Кръстева

24

394

Ангелина Тодорова Михайлова

25

599

Атанас Алексеев Настев

26

424

Марина Иванова Лачева-Николова

27

507

Иван Пламенов Йорданов

28

147

Иван Стойнов Иванов

29

560

Светлин Илиянов Начков

30

426

Мирослава Кирчева Генчева

31

119

Кристина Найденова Куртева

32

517

Вахиде Сабри Робова

33

318

Цонко Николов Кръстев

34

205

Златина Борисова Иванова

35

533

Рая Ангелова Иванова

36

614

Иван Александров Алексов


4.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 27, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, дата 11.07.2016 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала „Тържествена” на Съдебната палата, бул. „Витоша” 2, гр. София, на която всички кандидати следва да се явят лично /или чрез упълномощен представител/ да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия”.
4.3. Решението да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
5. ОТНОСНО: Възражение от Татяна Михайлова Тодорова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, срещу решение на КПА по протокол № 22/30.06.2016 г., т. Р-10, във връзка с извънредно периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Татяна Михайлова Тодорова – съдия в АССГ, с ранг „съдия в АС”, за периодично атестиране.
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Деян Иванов Денев – съдия в Окръжен съд, гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Силистра.
6.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Анелия Димитрова Великова – съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет.
7. (ОТТЕГЛЕНА)
8. (ОТТЕГЛЕНА)
9. (Точката е включена към т.25)
10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димитринка Петрова Василева от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Разград, считано от 13.07.2016 г.
11. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Димитър Стефанов Михайлов – административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Провадия, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Провадия, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 07.07.2016 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
12. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Силвия Димитрова Обрешкова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд, гр. Варна, с ранг съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет.
13. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Ивета Павлова Такова – съдия в Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Богданова Савова-Янева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Богданова Савова-Янева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румяна Панталеева Трендафилова – съдия в на Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Панталеева Трендафилова – съдия в на Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Георгиев Дечев - съдия в Районен съд гр. Бургас.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Георгиев Дечев - съдия в Районен съд гр. Бургас.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Моника Гарабед Яханаджиян - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Моника Гарабед Яханаджиян - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Райна Кирова Кирякова - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Райна Кирова Кирякова - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димана Георгиева Кирязова-Вълкова - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димана Георгиева Кирязова-Вълкова - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Красимирова Славейкова – Рукова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Красимирова Славейкова – Рукова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Александрова Динчева – съдия в Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Виолета Тодорова Кожухарова - Йорданова – съдия в Районен съд гр. Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимира Недялкова Проданова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

25. ОТНОСНО: Приемане на Анализ на натовареността на съдилища в погранични райони

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. Приема Анализ на натовареността на пограничните районни съдилища.Анализът да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
25.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС, на основание чл.30, ал.5, т.7 от ЗСВ, да съкрати 1 (една) незаета длъжност „съдия” в Районен съд Генерал Тошево, считано от датата на вземане на решението.
25.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС, на основание чл.30, ал.5, т.7 от ЗСВ, да разкрие 1 (една) длъжност „съдия” в Районен съд-гр.Царево, считано от датата на вземане на решението, като същата да бъде заемана само от командирован съдия при оперативна необходимост с оглед динамиката на новообразуваните дела.
25.4. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС, на основание чл.30, ал.5, т.7 от ЗСВ, да разкрие 1 (една) длъжност „съдия” в Районен съд-гр.гр. Средец, считано от датата на вземане на решението, като същата да бъде заемана само от командирован съдия при оперативна необходимост с оглед динамиката на новообразуваните дела.
25.5. УВЕЛИЧАВА на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 ЗСВ щатната численост на съдебните служители на Районен съд гр. Царево с една длъжност „съдебен секретар” и една длъжност „деловодител”. На посочените длъжности да се назначат служители на срочен трудов договор до провеждане на конкурс.
25.6. Приоритетно да се осигурят пограничните районни съдилища, при които се наблюдава нарастване на делата, свързани с миграцията, с необходимото техническо оборудване. Посочената в искането на председателя на Районен съд-Царево компютърна техника да се предостави от наличната във ВСС.
25.7. ПРЕДЛАГА на пленума на ВСС да отправи предложение към министъра на правосъдието за предприемане на мерки за освобождаване на помещенията в сградата на Районен съд-Царево, заемани от Агенцията по вписванията.
25.8. Председателите на Апелативен съд - Бургас и Апелативен съд - София да следят ежеседмично натовареността на районните съдилища в граничните райони и да предприемат незабавно мерки в кръга на тяхната компетентност за командироване на съдии, както и да сезират съдийската колегия за предприемане на други съпътстващи мерки, свързани с рязко повишаване на натовареността на районните съдилища. Председателите на районните съдилища от пограничните райони да уведомяват своевременно ВСС за възникнали проблеми с натовареността.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

26. ОТНОСНО: Обсъждане възможността за оптимизиране на щатната численост за длъжността „съдия” в окръжните съдилища чрез преразпределение на свободни длъжности

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр. Разград с 1 (една) свободна длъжност „съдия”, считано от 13.07.2016 г.
26.1.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от 13.07.2016 г.
26.2. НЕ СЪКРАЩАВА щатната численост на Окръжен съд гр. Русе.
26.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр. Видин с 1 (една) свободна длъжност „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
26.3.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението.
26.4. ОТЛАГА вземането на решение за съкращаване на щатната численост на Окръжен съд гр. Ямбол.
26.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 1 (една) свободна длъжност „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
26.5.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението.
27. ОТНОСНО: Обсъждане правомощията на членовете на Комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и правилата им за работа

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Протоколът с материалите да се изпрати на Правната комисия на Народното събрание и да се счита за неразделна част от протокола за обсъждане на ЗИД на ЗСВ.
28. ОТНОСНО: Произнасяне по подаденото от Владимир Григоров Вълков искане за отзив на основание чл. 91, ал. 1 от АПК относно решение на съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/21.06.2016 г., т.8, с която са назначени участниците в конкурса за повишаване и преместване в окръжните съдилища в Софийски градски съд, гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на процесуалните представители към Дирекция „Правна” в АВСС да направят анализ за противоречивата практика и да докладват в Комисията по предложенията и атестирането с оглед изпращане на сигнал до Върховния административен съд.

Закриване на заседанието – 17.50 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
06.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд