Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи членовете на Комисията по правни и институционни въпроси

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи поименния състав на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС. Тя се състои от осем члена, четири от които са от състава на Съдийската колегия и толкова от Прокурорската колегия.

         По предложение на Прокурорската колегия в тази комисия бяха избрани Юлиана Колева, Незабравка Стоева, Магдалена Лазарова и Михаил Кожарев.

От страна на Съдийската колегия бяха избрани за членове на Комисията Юлия Ковачева, Каролина Неделчева, Светла Петкова и Калин Калпакчиев.

Комисията по правни и институционални въпроси изготвя проекти на подзаконови нормативни актове, в предвидените от закона случаи; становища по проекти на закони и на нормативни актове, предлагани от Министерския съвет и от други централни органи на изпълнителната власт; изготвя проект на доклад за дейността на ВСС, както и становища по внесените от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България доклади; изготвя проект на становища по дела на Конституционни съд, по които ВСС е страна; координира дейността по изпълнение на мерките по Механизма за сътрудничество и проверка, организира и координира изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г., осигурява координацията и взаимодействието с Гражданския съвет и т. н.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд