ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 13 юли 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител на Специализирана прокуратура
Кандидати:
- Андрей Митков Андреев – и.ф. административен ръководител на Специализирана прокуратура /отказ от участие/
- Иван Стоименов Гешев – прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение относно Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ за периода 1.10.2015 г – 31.03.2016 г
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик, с която е обърнато внимание на Силвана Стоянова Лупова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. Проект на решение относно приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна административна прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 08/11.02.2016 г. (обн. в ДВ бр. 15/23.02.2016 г.)
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Търговище, за поощрение на Марияна Труфчева Атанасова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Търговище.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по заявлението на Марияна Труфчева Атанасова за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Търговище, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по заявлението от Диан Николаев Долапчиев за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по заявлението на Славчо Асенов Беширов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян, на основание чл. 165, ал. 1 т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Калина Захариева Георгиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на Борис Анастасов Луков – и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Малко Търново, за придобиване статут на несменяемост, на основание
чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
гр. София, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Милен Кръстев Михалев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Иван Георгиев Фенерски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на Мина Желева Грънчарова – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „прокурор в АП”, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Ивайло Георгиев Занев – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Брезник за периодично атестиране на Албена Георгиева Терзийска – прокурор в Районна прокуратура гр. Брезник, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за извънредно периодично атестиране на Марин Александров Малчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Ваня Василева Стефанова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Казанлък за повишаване на Мария Йорданова Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението Петър Дилянов Дилов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение във връзка с писмо на Министерството на външните работи, дирекция „Човешки ресурси”, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерални дирекции на ЕК, с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 21.09.2016 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
7 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд