Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС прие Акт по проект на Кодекс за административните нарушения и наказания

На заседание на 8 юли 2016 година, Гражданският съвет (ГС) от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет прие Акт, с който приема и поддържа изнесената информация на заседанието на ГС от 3 юли 2016 г. и направените бележки по проекта на Кодекс за административните нарушения и наказания (КАНН), като конструктивни, принципни и критични.

След обсъждане ГС определи работни групи за участие при изпълнение на дейностите по Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. По т. 6.4.2. „Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт“ ГС делегира правата и отговорностите на Работна група на Сдружение „Сефита“ и Института по пазарна икономика със съдействието на БА „ВЛЕК“; по т. 6.3.2. „Обществени обсъждания с участия на специализирани  и професионални НПО на проекта на бюджет на съдебната власт и отчета за изпълнение на бюджета“ – на Института по пазарна икономика, Сдружение „Сефита“ и Българската Асоциация на Вещите лица и Експертите (БА„ВЛЕК“).

Представителите на Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на следователите в България изразиха становище, че няма да участват пряко в работните групи, но поеха ангажимент да им окажат съдействие.

На заседанието бяха допълнени Правилата за действие на ГС, с които мандатът на съпредседателите му бе удължен от 9 на 12 месеца, като промяната действа от следващия мандат.

В заседанието участие взе д-р Добрин Несторов, председател на Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти. Той посочи, че участва в работна група към Министерство на правосъдието с основна задача за създаване на нов Закон за вещите лица. Г-н Несторов каза, че МП „демонстрира воля за работа“, но уточни, че се оформят два основни проблема – липсата на средства за заплащане на експертите и трудното намиране на вещи лица. Изказвания по проблемите на съдебната експертиза направиха г-жа Богдана Желявска, председател на Българската съдийска асоциация и г-н Евгени Иванов, председател на УС на АПБ.

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд