КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 7 ЮЛИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Екатерина Захариева – министър на правосъдието и Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Даниела Костова, Елка Атанасова
/На заседанието за главен инспектор присъства Лидия Стоянова - инспектор в Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9, 35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
59. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на наказанията и задържането под стража.
Внася: Юлиана Колева – член на ВСС
60. Проект на решение във връзка с приет Анализ на натовареността на погранични районни съдилища
Внася: Съдийска колегия на ВСС
61. Проект на решение за оптимизиране щатната численост за длъжността „съдия” в окръжните съдилища, чрез преразпределение на свободни длъжности.
Внася: Съдийска колегия на ВСС
62. Проект на решение относно промяне по бюджета на съдебната власт за 2016 г., наа основание ПМС № 159 от 30.06.2016 г. за одобяване ан допълните разходи по бюджета на съдебната властза 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение за изменение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 24/09.06.2016 г., т. 27.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение относно предложение от Прокуратура на РБ за преразпределение на помещенията, ползвани от Окръжна и Районна прокуратури – гр. Монтана.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
66. Предложение за награждаване на Драгомир Йорданов – бивш директор на Националния институт на правосъдието.
Внася: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

1. ОТНОСНО: Разкриване на една щатна длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Радомир

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Радомир, считано от датата на вземане на решението.
2. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение на главния прокурор за оптимизиране на щата на магистрати в Прокуратурата в Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Пловдив с 5 (пет) свободни длъжности „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 5 (пет) длъжности „следовател” в Специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
2.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. София с 1 (една) свободна длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „следовател” в Окръжна прокуратура гр. Добрич, считано от датата на вземане на решението.
2.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с 1 (една) свободна длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „следовател” в Окръжна прокуратура гр. Смолян, считано от датата на вземане на решението.
2.7. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с 3 (три) свободни длъжности „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.8. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) длъжности „следовател” в Окръжна прокуратура гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.
2.9. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „следовател” в Окръжна прокуратура гр. Силистра, считано от датата на вземане на решението.
2.10. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Ловеч с 1 (една) свободна длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.11. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „следовател” в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, считано от датата на вземане на решението.
2.12. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Габрово с 1 (една) свободна длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.13. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „следовател” в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, считано от датата на вземане на решението.
2.14. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. София с 1 (една) свободна длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.15. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Сливен с 1 (една) свободна длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.16. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Кърджали с 1 (една) свободна длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
2.17. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 3 (три) длъжности „прокурор” в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
2.18. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен с 1 (една) свободна длъжност „прокурор”, считано от датата на вземане на решението.
2.19. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив с 1 (една) свободна длъжност „прокурор”, считано от датата на вземане на решението.
2.20. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 3 (три) длъжности „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София, считано от датата на вземане на решението.
3. ОТНОСНО: Предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
4. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 149 от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за Прокуратурата на Република България за доставка на микробуси с повишена проходимост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ИЗВЪРШВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 149 от 20.06.2016 г., както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: 200 000 лв.
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Капиталови разходи 200 000 лв.
в т.ч. по органи на съдебната власт
Прокуратура на Република България 200 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 200 000 лв.
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 200 000 лв.
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 г. С 200 000 лв.
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 г. С 200 000 лв.
4.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със сумата от 200 000 лв.
4.3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
5. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България, с искане за корекция по бюджета за 2016 г. с цел възстановяване разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България за 2016 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в конкурсни комисии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 14 395 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България с 14 395 лв.
6. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 62 521 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за младши съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Видин за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 427 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Видин с 1 427 лв.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на стерео усилвател и персонални UPS устройства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с 3 020 лв., от които 504 лв. за закупуване на 1 брой стерео усилвател и 2 516 лв. за закупуване на 17 броя персонални UPS устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
9.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електронна информационна система за делата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 540 лв. за доставка и монтаж на електронна информационна система за делата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на озвучителна техника и звукозаписна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Брезник по § 10-00 „Издръжка” с 823 лв. за доставка и монтаж на озвучителна техника и звукозаписна система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бяла по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 3 562 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 12.05.2016 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка” в размер на 1 944 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 232 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със 7 392 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 624 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 623 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 623 лв.

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. батерии за UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 455 лв. за закупуване на 10 бр. батерии за UPS.
Средствата в размер на 455 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на UPS устройства и UPS за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Никопол по § 10-00 „Издръжка” с 1 227 лв., от които 229 лв. за закупуване на 2 броя UPS устройства и 998 лв. за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на столове и климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка” с 1 470 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик и столове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Панагюрище по § 10-00 „Издръжка” с 300 лв. за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 2 310 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви: Средствата за изплащане на облекло на съдия, който е бил в платен отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст са планирани при разработване на бюджета на съда за 2016 г.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Попово с 3 505 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на UPS-и

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Попово по § 10-00 „Издръжка” с 450 лв. за закупуване на 3 броя UPS.
Средствата в размер на 450 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Тополовград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 489 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на сървър нисък клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Харманли по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 920 лв. за закупуване на 1 брой сървър нисък клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
23. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Прокуратурата на Република България.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 4 455 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 4 455 лв.
24. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна административна прокуратура

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна административна прокуратура да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Прокуратурата на Република България.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 720 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 720 лв.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обособяване на нови помещения, ремонт и преграждане на съществуващи и обзавеждане на работни места

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 925 лв. за преграждане и разширение на помещения във фоайетата, преграждане на големи помещения с цел осигуряване на нови работни места и обзавеждане на същите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
26. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника за новоназначени магистрати и съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 220 лв., от които 1 656 лв. за закупуване на 1 бр. скенер за мрежово използване и 2 564 лв. за закупуване на 2 бр. документални скенери.
Средствата в размер на 4 220 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
26.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 31 750 лв., от които 23 569 лв. за закупуването на 34 бр. компютри, 4 731 лв. за закупуването на 19 бр. монитори, 3 300 лв. за закупуването на 5 бр. многофункционални устройства и 150 лв. за закупуването на 1 бр. скенер.
Средствата в размер на 31 750 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Добрич за 2016 г. с 952 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 952 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Добрич с 952 лв.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за преграждане на помещение за обособяване на два кабинета и доставка и монтаж на два климатика

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 250 лв. за преграждане на помещение за обособяване на два кабинета за съдии с по две работни места.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
28.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 480 лв. за доставка и монтаж на два климатика.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 573 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 573 лв.
30. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 17 208 лв., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Лом по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 949 лв. за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на кабинет за новоназначен съдия, обособяване и обзавеждане на регистратура

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 090 лв. за ремонт и обзавеждане на кабинет за новоназначен съдия, както и за обособяване и обзавеждане на регистратура.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за пускане в експлоатация на Централна климатична система и корекция наклон на покрив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Павликени за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 084 лв. за пускане на климатична инсталация в експлоатация и корекция наклон на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 060 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Самоков за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 060 лв.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина нисък клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 206 лв. за подмяна на копирна машина нисък клас (мултифункционално устройство).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
„Не дава съгласие”
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на задължение за такса за битови отпадъци

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Силистра за 2016 г. с 3 278 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на платени такси за битови отпадъци, от Агенцията за държавна финансова инспекция.
Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ за имоти, които са държавна или общинска собственост, данъчно задължени лица, са лицата, на които имота е предоставен за управление. В настоящия случай имота не е предоставен за управление на Административен съд гр. Силистра.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за извършване на корекция по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 44 135 лв.
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
38. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2016 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2016 г., както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 680 500 лв.
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 5 500 лв.
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 680 500 лв.
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 5 500 лв.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се закупи модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство” на Районен съд гр. Монтана по § 53-00 „Придобиване на НДА” в размер на 714 лв., като разходите са за сметка на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
39.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2016 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”, както следва:
39.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със 714 лв.
39.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със 714 лв.
40. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 59 530 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 69 390 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 108 530 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 20 390 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
45. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1604 в Районен съд гр. Плевен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

45.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Плевен.
45.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за изпълнение на една от препоръките, дадена по т. 1 от одитния доклад.
45.3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.
46. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Лом

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Лом.
46.2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Лом за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т. 1, т. 3, т. 4.2 и 4.3 от плана за действие, съгласно представената писмена информация.
Разни
47. ОТНОСНО: Сключване на договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „БТК” ЕАД за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/ за срок от 1 (една) година.
48. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗТЩ – 5/20.05.2016 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Търговище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад № ДПЗТЩ – 5/20.05.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Търговище.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

49. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише тристранно споразумение между МП, ВСС и Застрахователна компания „Уника” във връзка със сключен договор за застраховка на сградния фонд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

49.1. ОТЛАГА вземането на решение по точката за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, след съгласуване с юристите на Висшия съдебен съвет на проектоспоразумението и уточнение на приложение № 1 и приложение № 2.
49.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да изиска обяснение от Димитър Шиклев – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” във връзка с внасянето на точката в Пленума на Висшия съвет, без да е разгледана и обсъдена в комисия „Управление на собствеността”.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

50. ОТНОСНО: Проект на решение относно допълване на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение по точката и ВРЪЩА същата в комисия „Бюджет и финанси” за прецизиране и допълнителни бюджетни разчети.
51. ОТНОСНО: Проект на решение относно становище по направено искане от Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

51.1. ПРИЕМА становище по направено искане от Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2,3 и 4 от ЗСВ.
51.2. ВРЪЩА за обсъждане в Правната комисия на Висшия съдебен съвет искането на Върховния касационен съд за противоконституционност на разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
51.2. ИЗПРАЩА становището по конституционно дело № 6/2016 г. на Конституционния съд, касаещо противоконституционност на разпоредбата на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 от ЗСВ.
52. ОТНОСНО: Проект на решение относно становище по проекта на Закон за предотвратяване на тероризма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТТЕГЛЯ разглеждането на точката.
53. ОТНОСНО: Проект на решение относно становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТТЕГЛЯ разглеждането на точката.
54. ОТНОСНО: Проект на решение относно определяне поименния състав на Комисията по правни и институционални въпроси

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, както следва:
1 . Юлиана Колева
2. Незабравка Стоева
3 . Магдалена Лазарова
4 . Михаил Кожарев
5 . Юлия Ковачева
6 . Каролина Неделчева
7 . Светла Петкова
8 . Калин Калпакчиев.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

55. ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на постоянната комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“, състояща се от шестима членове - трима от прокурорската колегия и трима от съдийската колегия, както следва:
1. Елка Атанасова
2. Юлиана Колева
3. Румен Георгиев
4. Даниела Костова
5. Галина Карагьозова
6. Мария Кузманова.
56. ОТНОСНО: Създаване на работни групи за изготвянето на проекти на Правила по въпросите, посочени в чл.360е, ал.1 от ЗИД на ЗСВ и на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. СЪЗДАВА работна група с участието на членове и експерти на Висшия съдебен съвет, представители на ВКС, ВАС, Прокуратура на РБ и МП, по 1 експерт от районен и окръжен съд и външни експерти, притежаващи необходимите технически познания, опит и квалификация, със задача предприемане на действия по изготвянето на наредба по чл.360т от ЗИД на ЗСВ за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата в срока по параграф 192 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ.
56.2. СЪЗДАВА работна група с участието на членове и експерти на Висшия съдебен съвет, представители на ВКС, ВАС, Прокуратура на РБ и МП, по 1 експерт от районен и окръжен съд и външни експерти, притежаващи необходимите технически познания, опит и квалификация, със задача предприемане на действия по изготвянето на правила по въпросите, посочени в чл.360е ал.1 от ЗИД на ЗСВ.
******
57. ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на удостоверенията за проведен студентски стаж в администрацията на ВСС и упълномощаване на лице, което да подписва удостоверенията

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

57.1. ОТМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/ 23.06.2013 г., т. 32, като
57.2. УТВЪРЖДАВА образец на удостоверение за проведен студентски стаж в администрацията на ВСС.
57.3. Упълномощава Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет да подписва удостоверението по т. 2.
58. ОТНОСНО: Освобождаване на служител от дирекция „Вътрешен одит” във ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Надежда Олеговна Петрова от длъжността „старши вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” към Висшия съдебен съвет, считано от датата на вземане на решението, като същата да бъде преназначена по реда на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ от главния секретар на ВСС на длъжност „старши експерт” в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

59. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
60. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с приет Анализ на натовареността на погранични районни съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

60.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районен съд гр. Генерал Тошево с 1 (една) незаета длъжност "съдия", считано от датата на вземане на решението.
60.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност "съдия" в Районен съд гр. Царево, считано от датата на вземане на решението, като същата да бъде заемана само от командирован съдия при оперативна необходимост с оглед динамиката на новообразуваните дела.
60.3. ПРЕДЛАГА на министъра на правосъдието да предприеме мерки за освобождаване на помещенията в сградата на Районен съд гр. Царево, заемани от Агенцията по вписванията.
60.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районен съд гр. Сандански с 1/една/ незаета длъжност „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
60.5. РАЗКРИВА, на основание чл. 30., л. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност "съдия" в Районен съд гр. Средец, считано от датата на вземане на решението, като същата да бъде заемана само от командирован съдия при оперативна необходимост с оглед динамиката на новообразуваните дела.
61. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост за длъжността „съдия” в окръжните съдилища чрез преразпределение на свободни длъжности

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

61.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 1 (една) свободна длъжност „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
61.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението.
61.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Видин с 1 (една) свободна длъжност „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
61.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ ,1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението.
61.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Разград с 1 (една) свободна длъжност „съдия”, считано от 13.07.2016 г.
61. 3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от 13.07.2016 г.
62. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 159 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.1. ИЗВЪРШВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 159 от 30.06.2016 г., както следва:
І. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: 6 867 554 лв.
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Персонал 38 760 лв.
Текущи разходи 1 484 716 лв.
Капиталови разходи 5 344 078 лв.
В т.ч.:
по органи на съдебната власт
Висш съдебен съвет 6 867 554 лв.
ІІ. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 6 867 554 лв.
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 6 867 554 лв.
ІІІ. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 г. С 6 432 736 лв.
ІV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 г. С 6 432 736 лв.
Мотиви:
Съгласно ДР§1, т.22 от Закона за публичните финанси „Нови задължения за разходи” са парични задължения за разходи, които възникват през текущата година, с изключение на задълженията за разходи за персонал, за данъци и други публични държавни и общински вземания.
Съгласно ДР§1, т.27 от Закона за публичните финанси „Поети ангажименти за разходи” са клаузи на договори, разпоредби на нормативни и административни актове, съдебни и арбитражни решения, които обвързват бюджетните организации с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи, с изключение на разходите за персонал, както и разходите за данъци и други държавни и публични вземания.
При изчисляването на максималния размер на ангажиментите и максималния размер на новите задължения са включени средства за издръжка (по §10-00 – 1 088 658 лв.) и капиталови разходи (§51-00 – 5 344 078 лв.), като са изключени разходите за персонал (§01-00, §05-00 – общо 38 760 лв.) и за данъци (§19-00 – 396 058 лв.).
62.2. На основание чл.109, ал.5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
62.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. на основание ПМС № 159 от 30.06.2016 г., общо с 6 867 554 лв. и по съответните параграфи, както следва:
§01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни взаимоотношения” – 30 150 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – 8 610 лв.
§10-00 „Издръжка” – 1 088 658 лв.
§19-00 „Платени данъци, мита и административни санкции” – 396 058 лв.
§51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 5 344 078 лв.
63. ОТНОСНО: Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

63.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане на дълготрайните активи по баланса на ВСС по сметки: 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“, 2032 „Жилищни сгради, общежития и апартаменти“, 2038 „Почивни станции, хотели, учебни центрове, оздравителни комплекси“, 2039 „Други сгради“, 4693 „Вземания от общини за временни депозити и гаранции“, 4887 „Вземания от други дебитори – местни лица (приходно-разходни позиции)“, 4313 „Разчети за лихви по задължения за възстановяване на данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции“, 4544 „Задължения за общински данъци, такси и административни санкции“, 4897 „Задължения към други кредитори – местни лица (приходно – разходни позиции)“, 4917 „Провизии за непублични вземания срещу местни лица (приходно – разходни позиции)“, 9214 „Получени гаранции и поръчителства“, 9913 „Просрочени вземания от клиенти“, 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“, 2202 „Инфраструктурни обекти“. Стойностите и счетоводните операции да се отразят в оборотната ведомост на ВСС към 30.06.2016 г. съгласно писмо на Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-161/ 28.06.2016 г. относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС. От сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване” в баланса на ВСС да бъдат заведени активите в размер на 66 200,00 лв. на АС Кърджали, на ВАС в размер на 430 841,15 лв., на ОС Ловеч в размер на 24 529,44 лв. и на ВКС в размер на 93 906,53 лв.
Завеждането на останалите активи по сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване”, 2091 „Капитализирани разходи по наети/ предоставени за ползване ДМА“ и 9909 „Активи в употреба, изписани като разход”се отлага след доуточняване между съответните органи на съдебната власт, Министерство на правосъдието и дирекция „Управление на собствеността“.
63.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане на салдата по сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности“ по баланса на ВСС в размер на 1 368 134,81 лв. Завеждането на останалите ангажименти в размер на 5 421 453,83 лв. по договорите, по които има платени аванси се отлага до предоставяне на салдата по сметка 4020 „Доставчици по аванси“. Завеждането на ангажиментите по договор ЗК „Уника“ – 14 210,24 лв. и УАСГ - 63 624,00 лв. се отлага до предоставянето на исканата от МП информация.

63.3. ОДОБРЯВА проект на писмо до Министерство на правосъдието, относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС и искане на допълнителна информация.
63.4. За решенията по т. 63.1, 63.2 и 63.3 да бъде уведомено Министерство на правосъдието.
64. ОТНОСНО: Решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т. 27 от Протокол № 24/09.06.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. ИЗМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по т. 27 от Протокол № 24/09.06.2016 г. в частта относно сключването, изменението, прекратяването или развалянето на договорите за наем, както следва:
„- да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем със спечелилите търговете участници, като страна по договора бъде Висш съдебен съвет, с административен адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, БУЛСТАТ 121513231”.
64.2. ОТМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по т. 27 от протокол № 24/09.06.2016 г. в частта: „- да издават фактури за наем на съответните наематели срещу копие на платежен документ за преведен наем и лихвите върху тях да се заплащат по транзитната сметка на съответния орган на съдебната власт”
64.3. Фактурите за наем на отдадени под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти, предоставени за управление на Пленума на ВСС, стопанисването на които е възложено от Министерство на правосъдието, на административни ръководители на органите на съдебната власт да се издават от Висшия съдебен съвет.
Сумите за наем на отдадените под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти следва да постъпват по сметка Висш съдебен съвет.
64.4. Получените наеми за недвижими имоти или части от недвижими имоти по набирателните сметки на органите на съдебната власт, следва да бъдат преведени по сметка на Висшия съдебен съвет.
64.5. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да информират наемателите за данните на получателя на наемите, а именно:
Получател:
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1738 01
64.6. ВЪЗЛАГА на Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС да изготви запитване до МФ/НАП относно събирането и отчитането на приходи от отдадени под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти възложени за управление на Пленума на ВСС.
65.ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преразпределение на помещенията, ползвани от Окръжна и Районна прокуратури – гр. Монтана

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ помещенията между Окръжна и Районна прокуратури гр. Монтана, находящи се в гр. Монтана, ул. „Васил Левски” № 24 и „Марин Дринов” № 2, съгласно изготвения между тях споразумителен протокол.
66. ОТНОСНО: Предложение за награждаване на Драгомир Йорданов – бивш директор на Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НАГРАЖДАВА Драгомир Йорданов, бивш директор на Националния институт на правосъдието, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”.

/Закриване на заседанието – 12.30 ч./ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
08.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд