ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 14 юли 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е ДБЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. Проект на решения по искания от органи на съдебната власт за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение за корекция на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, взето с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Пр. № 26/23.06.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия по наказателно право и процес, на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 12 бр. компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии и младши прокурори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри за новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обезопасяване на прозорци на архивни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. батерия за UPS устройство, 7 бр. батерии за UPS в служба „Бюро съдимост” и 1 бр. модул за повикване на свидетели в съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. принтер нисък клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за авариен ремонт на телефонна централа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за демонтаж на конвектор, доставка на материали, профилактика на климатик и транспорт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация обслужваща системата за контрол на достъп.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
18. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
19. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Сандански за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Карамфила Стоянова Петева – съдебен архивар в Районен съд гр. Сандански.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Стара Загора за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на наследниците на Кирил Димитров Аджелев – зам. председател на Районен съд гр. Стара Загора.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
21. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1607 в Окръжен съд гр. Плевен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
* * * * *
22. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише тристранно споразумение между МП, ВСС и Застрахователна компания „Уника” във връзка със сключен договор за застраховка на сградния фонд
Внасят:Комисии „Управление на собствеността” и „Бюджет и финанси”
23. Предложение за извършване на проверка на данните, изложени в сигнал № 94-00-551/21.06.2016 г. от директора и главния редактор на сайта „Биволъ”
Внасят:Калин Калпакчиев и Соня Найденова – членове на ВСС
24. Предложение за възлагане на дирекция „Вътрешен одит” на Висшия съдебен съвет да организира и извърши проверка на Окръжен съд – Благоевград за начина на назначаване на съдебни служители, за финансирането и разходването на средства от бюджета на съда с различен характер и общо за състоянието на съда по отношение на административната дейност за периода 01.01.2010 г. 12.06.2016 г.
Внасят:Калин Калпакчиев и Соня Найденова – членове на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
11 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд