Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
18 кандидати за младши съдии и 30 кандидати за младши прокурори заявиха желания за назначаване в органите на съдебна власт

Одобрените кандидати за длъжността „младши съдия“ и „младши прокурор“ заявиха на официална церемония в зала „Тържествена“ на Съдебната палата желания за назначаване по реда на чл. 27, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. На церемонията присъстваха членове на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС.

Конкурсът за 18 длъжности за младши съдия в окръжните съдилища е обявен от Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 5 от 28.01.2016 г. Длъжностите са планирани от Комисията по предложенията и атестирането при съобразяване с предложенията на административните ръководители на окръжните съдилища, предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 2016 г. и освобождаването на магистрати в съответните органи на съдебната власт. До писмен изпит бяха допуснати 746 кандидати, а до устен – 286 от тях. След извършеното от конкурсните комисии класиране, Съдийската колегия на ВСС одобри с решение по протокол № 11 от 05.07.2016 г. кандидатите за младши съдии в рамките на обявените 18 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането.

Конкурсът за 30 длъжности за младши прокурор в районните прокуратури е обявен с решение по протокол № 5 от 28.01.2016 г. на ВСС, съобразно предложение на главния прокурор на Република България. След проверка на подадените документи от кандидатите, съгласно чл. 182, ал. 1 от ЗСВ, до участие в него бяха допуснати 1016 кандидати, 311 от които стигнаха до устен изпит. След извършеното от конкурсните комисии класиране на участниците в конкурса, Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 9 от 06.07.2016 г., одобри кандидатите за младши прокурори в рамките на обявените 30 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането.

Днес те заявиха писмено пред членове на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия” и „младши прокурор” в поредност съобразно бала, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности.

Трима от кандидатите в тази процедура поради класиране и в двата конкурса имаха възможност да избират в кой орган на съдебната власт – съд или прокуратура, желаят назначаване.

Въз основа на заявените желания, Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС следва да приемат окончателните списъци на кандидатите за младши съдии и младши прокурори на заседанията си  съответно на 12 и 13 юли 2016 г. След което съобразно чл. 258 от ЗСВ предстои през месец септември 2016 г. провеждане на деветмесечно обучение на одобрените кандидати в Националния институт на правосъдието.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от ЗСВ, одобрените кандидати, в едномесечен срок  от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд