Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОСТОЯННИ РАБОТНИ ГРУПИ

Работните групи действат в рамките на Механизъм за наблюдение на прилагането на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела, одобрен от КСКНСС по Протокол № 22/29.06.2016 г., т. 5.

МЕХАНИЗЪМ за наблюдение на прилагането на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела.

Работна група по административни дела

Работна група по наказателни дела

Работна група по граждански, търговски и фирмени дела


Предложение от КСКНСС до Съдийската колегия на ВСС за заседанието на 04.04.2017 г., за приемане на изменения в ПОНС.
Протокол от обща среща на трите работни групи, проведена на 31.03.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд