Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет продължи дейността на досегашната Комисия по предложенията и атестирането до избор на всички членове на Комисията по атестирането и конкурсите

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да продължи дейността на досегашната Комисия по предложенията и атестирането докато Пленумът на Върховния касационен съд избере още двама членове в състава на Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/.

         Днес Колегията прие за сведение писмо на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, относно проведен избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Колегията. В него е посочено, че за членове на състава на КАК са избрани 7 съдии. Пленумът на ВКС е решил да се проведе нов избор за двама членове на КАК, като в срок до 15.07.2016 г. се изпратят до председателите на апелативните, окръжните, военните съдилища и специализирания наказателен съд писма за възможността за подаване на писмени заявления за участие в процедурата. В срок до 20.09.2016 г. включително, всеки съдия отговарящ на изискванията на чл. 37, ал. 4 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, може да подаде писмено заявление за съгласие да бъде избран за член на КАК от Пленума на ВКС.

         С решение по протокол №10 от 28.06.2016 г. Съдийската колегия избра за членове на КАК Милка Итова, Камен Иванов, Галя Георгиева, Даниела Костова, Каролина Неделчева и Юлия Ковачева. С решението съставът на КАК трябва да бъде попълнен с 9 представители, избрани на Пленума на Върховния касационен съд и 2 магистрати, избрани от Пленума на Върховния административен съд. В решението на Съдийската колегия бе записано, че сред 9-а съдии, които ще определи ВКС, трябва да има представител от всеки апелативен район, както и че всички съдии в състава на Комисията по атестирането и конкурсите ще се откъснат от пряката си работа.

         Пленумът на ВКС не избра представители на петте апелативни райони, според решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10 от 28.06.2016 г., както и членове магистрати от Търговската и Наказателната колегии на ВКС.

         Съобразно §93 от ЗСВ се предвижда член магистрат на КАК да участва в конкурсната комисия по чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗИД на ЗСВ. Неизбирането на членове магистрати на КАК - представители на Наказателната и Търговската колегии на ВКС, би осуетило провеждането на конкурси за Наказателната и Търговската колегии на ВКС.

         Съдийската колегия на ВСС обсъди „Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите“. Решено бе те да бъдат изпратени на избраните вече членове на Комисията по атестирането и конкурсите за запознаване, а протоколът от днешното обсъждане на Съдийската колегия и съставът на КАК да се предоставят на Правната комисия в Народното събрание за запознаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд