ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 20 юли 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Сливен
Кандидат:
- Пламен Димитров Стефанов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Сливен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девня
Кандидат:
- Невена Йосифова Илиева – прокурор в Районна прокуратура
гр. Девня.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Проект на решение относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение по протокол № 6, т. 7 от заседание на Прокурорската колегия, проведено 15 юни 2016 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. Проект на решение за откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за назначаване на Марин Александров Малчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП” на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор” на Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ботевград за назначаване на Цветан Христов Петков – прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ботевград
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за възстановяване на Георги Христов Ханджиев на длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложение на Главния прокурор на РБ за определяне на Димитър Йорданов Димов – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Шумен с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура, гр. Шумен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за одобряване на кандидатури на прокурори и следователи за вакантна позиция - JUST.B.1, обявена от Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 21 юли 2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * * *
10. Проект на Правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователи.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”
11. Доклад от Комисия по професионална етика при Прокурорската колегия на ВСС относно преписка № 94-00-110/2016 г. на ВСС.
Внася: Комисия по професионална етика

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
14 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд