КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 ЮЛИ 2016 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Колев – председател на Върховния административен съд
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.40 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
65. Проект на правила за дейността на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС
66. Доклад от директора на дирекция „Международна дейност” относно молба от Александър Ангелов – съдия в Софийски районен съд за командироване за участие в мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово / EULEX Kosovo/ за период от една година, считано от 14 юли 2016 г.
67. Писмо от председателя на Върховния касационен съд относно проведен избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС .
Внася: Председателят на ВКС
68. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
69. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
70. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
71. Разглеждане и произнасяне по подаденото от Доротея Иванова Мишкова – Кехайова искане за отзив, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК относно решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9 от 21.06.2016 г., т. 7.1.
Внасят: Галина Карагьозова и Юлия Ковачева

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Луковит
Кандидат:
- Венцислав Стефанов Вълчев – прокурор в Районна прокуратура гр.Тетевен, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 45/15.10.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 6 гласа „за” и 7 гласа „против” НЕ НАЗНАЧАВА Венцислав Стефанов Вълчев – прокурор в Районна прокуратура гр.Тетевен, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Луковит.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Радомир
Кандидати:
- Ивета Павлова Такова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 45/13.08.2015 г., комплексна оценка „много добра”/
- Антон Рангелов Игнатов – съдия в Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 29/18.07.2013 г., комплексна оценка „много добра”/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
За Ивета Павлова Такова – 12 гласа
за Антон Рангелов Игнатов – 2 гласа
На основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивета Павлова Такова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС” на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

3.ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 44/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НАЛАГА на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд гр. Тервел, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 15 на сто за срок от една година”.
4. ОТНОСНО: Заповед № РД-09-101/21.03.2016 г. на Илияна Цветкова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ботевград, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Цветанка Атанасова Гребенарова – съдия в Районен съд гр. Ботевград

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-09-101/21.03.2016 г. на Илияна Цветкова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ботевград, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Цветанка Атанасова Гребенарова – съдия в Районен съд гр. Ботевград.
4.2. Прилага Заповед № РД-09-101/21.03.2016 г. на Илияна Цветкова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ботевград, към кадровото досие на съдията.
4.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на съдията.
5. ОТНОСНО: Заповед № РД-09-102/21.03.2016 г. на Илияна Цветкова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ботевград, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Петя Димитрова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Ботевград

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-09-102/21.03.2016 г. на Илияна Цветкова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ботевград, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Петя Димитрова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Ботевград.
5.2. Прилага Заповед № РД-09-102/21.03.2016 г. на Илияна Цветкова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ботевград, към кадровото досие на съдията.
5.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на съдията.
6. ОТНОСНО: Писмо от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, относно преценка на необходимостта от извършване на проверка по отношение спазване законовите изисквания за образуване на дела в периода 01.03.2013 г. – 30.06.2013 г., случайното им разпределение и наличието на предпоставки за образуване на дисциплинарно производство

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След приключване на проверката Инспектората към Висшия съдебен съвет да уведоми за резултатите Съдийската колегия.

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

7. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на свободните длъжности “съдия” в окръжните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОТМЕНЯ решение по протокол № 07/07.06.2016 г., т. 2 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
7.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1, във вр. с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 от ЗСВ, 48 (четиридесет и осем) свободни длъжности ”съдия” в окръжните съдилища, както следва:
- 25 (двадесет и пет) свободни длъжности „съдия” в Софийски градски съд;
- 2 (две) свободни длъжности „съдия” в Окръжен съд гр. София;
- 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Кюстендил;
- 4 (четири) свободни длъжности „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив;
- 2 (две) свободни длъжности „съдия” в Окръжен съд гр. Пазарджик;
- 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Стара Загора;
- 2 (две) свободни длъжности „съдия” в Окръжен съд гр. Бургас;
- 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Ямбол;
- 7 (седем) свободни длъжности „съдия” в Окръжен съд гр. Варна;
- 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Разград;
- 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Велико Търново;
- 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Русе;
7.3. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий броя на свободните длъжности “съдия” в окръжните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОТМЕНЯ решение по протокол № 07/07.06.2016 г., т. 3 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
8.2. Конкурсите за заемане на свободните длъжности в окръжните съдилища следва да бъдат обявени, съобразно разпределението им в таблицата по т. 8.3.
8.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий на оснoвание чл. 178, ал. 1 от ЗСВ броя на свободните длъжности “съдия” в окръжните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

ОСВ

Свободни длъжности "съдия" в ОС към 12.07.2016г.

 

Предстоящо освобождаване на длъжности "съдия" в OС по реда на чл. 165, ал 1, т. 1 от ЗСВ

Разкриване на длъжност "съдия" в СГС, съкратена от ОС Разград с решение на ВСС по пр. 27/07.07.2016г., считано от 13.07.2016г.

Общ брой длъжности за конкурс

Конкурс за повишаване в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20 %

1

2

3

4

5

6

7

Софийски градски съд

25

1

1

27

21

6

Окръжен съд гр. София

2

 

 

2

1

1

Окръжен съд гр. Кюстендил

1

 

 

1

1

 

Окръжен съд гр. Пловдив

4

1

 

5

5

 

Окръжен съд гр. Пазарджик

2

 

 

2

2

 

Окръжен съд гр. Стара Загора

1

 

 

 

1

1

 

Окръжен съд гр. Бургас

2

 

 

2

1

1

Окръжен съд гр. Варна

7

 

 

7

6

1

Окръжен съд гр. Разград

1

 

 

 

1

1

 

Окръжен съд гр. Велико Търново

1

 

 

 

1

 

-

1

 

ОБЩ БРОЙ:

 

46

2

1

49

39

10


Мотиви: Във връзка с обявените 48 свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища, в колона № 2 от настоящата таблица са посочени 46 свободни длъжности, т.к. Комисията по предложенията и атестирането, счита, че не следва да се обявяват на конкурс свободните длъжности в Окръжен съд гр. Ямбол – 1 длъжност „съдия”, и Окръжен съд гр. Русе – 1 длъжност „съдия” поради значително ниската натовареност на същите.

По отношение на информацията посочена в колона № 3, съдържаща предстоящите освобождавания по реда на чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ през 2016г., не е посочена като такава и не е включена за обявяване на конкурс Окръжен съд гр. Разград – 1 длъжност, която предстои да се оваканти на 13.07.2016г., поради съкращаване на същата и разкриването и в Софийски градски съд с решение на Висшия съдебен съвет по пр. 27/07.07.2016г.
От информацията в колона № 4, представляваща броя на разкритите длъжности, е посочена длъжността, като е разкрита в Софийски градски съд, считано от датата на овакантяването й, и същата следва да бъде обявена за заемане чрез конкурс.
Във връзка с гореизложеното, за определяне чрез жребий следва да се включат общо 49 длъжности „съдия” в окръжните съдилища, като в това число са включени свободните 46 длъжности към момента, ведно с тези 2 длъжности „съдия” които предстои да се освободят по реда на чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, както и 1 длъжност „съдия, която се разкрива в СГС по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, считано от 13.07.2016г.
Съобразно определения жребий по реда на чл. 178 от ЗСВ от общия брой длъжности - 49, за конкурс повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване следва да бъдат обявени 39 длъжности „съдия”, а за конкурс първоначално назначаване – 10.
8.4. След определяне на жребия по реда на чл. 178 от ЗСВ, да се изиска информация от административните ръководители за необходимата специализация, с оглед обявяване на конкурсите за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и конкурсите за първоначално назначаване.
9. ОТНОСНО: Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии, съобразно заявеното им желание, както следва:
1. Иван Георгиев Бекяров – Окръжен съд гр. Пловдив
2. Орлин Руменов Чаракчиев – Окръжен съд гр. Варна
3. Боряна Димчева Петкова – Софийски градски съд
4. Христина Бориславова Николова – Софийски градски съд
5. Катя Рудева Боева – Окръжен съд гр. Пловдив
6. Страхил Николов Гошев – Окръжен съд гр. Благоевград
7. Пламен Генчев Генев – Софийски градски съд
8. Боряна Венциславова Петрова – Софийски градски съд
9. Сияна Стойчева Димитрова – Окръжен съд гр. Бургас
10. Андрей Красимиров Георгиев – Софийски градски съд
11. Биляна Димитрова Мандичева – Софийски градски съд
12. Александрина Пламенова Дончева – Софийски градски съд
13. Ирена Славова Аврамова – Окръжен съд гр. Хасково
14. Светлана Тодорова Атанасова – Софийски градски съд
15. Анета Илчева Илчева – Софийски градски съд
16. Красимир Викторов Сотиров – Окръжен съд гр. Бургас
17. Антония Светлинова Младенова – Окръжен съд гр. Варна
18. Милена Николова Николова – Окръжен съд гр. Варна.

10. ОПРЕДЕЛЯ Теодорина Михайлова Димитрова-Николова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до избор на „административен ръководител-председател” на Окръжен съд – гр.Велико Търново.
11.ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ Катина Миткова Минева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Павликени, с ранг „съдия в ОС“, Ана Иванова Илиева - съдия в Районен съд гр. Павликени, на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Плевен и Ваня Борисова Иванова – Згурова - съдия в Районен съд гр. Плевен, на длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела.
12.ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
12.1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност.
12.1.2. Административен ръководител - председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност.
12.1.3. Административен ръководител - председател на Районен съд – Каварна – свободна длъжност.
12.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност.
12.1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия – свободна длъжност.
12.1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Свиленград – свободна длъжност.
12.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС, документи удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
12.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
13. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, Елена Златанова Тодорова – съдия в Районен съд, гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, от заеманата длъжност „административен ръководител - председател” на Районен съд гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
14. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ Христо Георчев Георчев – съдия в Районен съд, гр. Свиленград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Свиленград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на освобождаване от длъжност на досегашния административен ръководител, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
15.ОТНОСНО: Изразяване на становище относно възможностите за откриване на процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл.194от ЗСВ в окръжните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ОТКРИВА процедура по чл.194от ЗСВ за окръжните съдилища.
16. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Ивелина Стоянова Колева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
16.1. Ивелина Стоянова Колева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
17. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Катина Миткова Минева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
17.1. Катина Миткова Минева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румен Атанасов Стойнов - административен ръководител – председател на Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румен Атанасов Стойнов - административен ръководител – председател на Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Иванов Крачолов – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Иванов Крачолов – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Виржиния Константинова Караджова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виржиния Константинова Караджова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Димитров Иванов – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Димитров Иванов – съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Костадинка Симеонова Костадинова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Костадинка Симеонова Костадинова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стоян Димитров Мадин – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоян Димитров Мадин – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Атанасова Стойчева - административен ръководител – председател на Административен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Атанасова Стойчева - административен ръководител – председател на Административен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Върбан Тодоров Върбанов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Върбан Тодоров Върбанов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Павлина Тонева Борисова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС”.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Павлина Тонева Борисова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС”.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галена Петкова Чешмеджиева - Дякова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла, с ранг „съдия в ОС“.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галена Петкова Чешмеджиева - Дякова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла, с ранг „съдия в ОС“.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Бранимира Бориславова Митушева - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бранимира Бориславова Митушева - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Камелия Йорданова Стоянова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Камелия Йорданова Стоянова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Георгиева Аджемова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Георгиева Аджемова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Максимова Караджова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Максимова Караджова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Атанасова Терзиева - съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Атанасова Терзиева - съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стефка Томова Пашова – съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефка Томова Пашова – съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ралица Георгиева Романова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ралица Георгиева Романова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кремена Николаева Големанова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кремена Николаева Големанова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Иванова Василева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Иванова Василева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Искрена Илийчева Димитрова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Искрена Илийчева Димитрова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мила Панайотова Лазарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мила Панайотова Лазарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
39. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова - съдия в Административен съд гр. Видин, с ранг „съдия в АС”.
39.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова - съдия в Административен съд гр. Видин, с ранг „съдия в АС”.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Албена Георгиева Александрова - Миронова – съдия в Районен съд гр. Лом, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Боряна Александрова Ангелова – съдия в Районен съд гр. Лом, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валерия Боянова Ватева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Томова Динева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Ненчев Славчев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветелина Славчева Кържева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
46. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Силвия Иванова Мичева - Алексова - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС”.
46.1. Силвия Иванова Мичева - Алексова - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
47. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Янко Манолов Янев - административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
47.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Янко Манолов Янев - административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
48. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселка Велкова Златева - Кожухарова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”.
48.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселка Велкова Златева - Кожухарова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”.
49. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Тинкова Драганова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
49.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Тинкова Драганова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
50. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Димитрова Иванова-Даскалова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
50.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Димитрова Иванова-Даскалова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
51. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанаска Димитрова Маркова – съдия в Районен съд гр. Нови Пазар, с ранг „съдия в АС”.
51.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанаска Димитрова Маркова – съдия в Районен съд гр. Нови Пазар, с ранг „съдия в АС”.
52. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Делян Любомиров Дилков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
52.1. Делян Любомиров Дилков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
53. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Виолета Стоянова Парпулова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
53.1. Виолета Стоянова Парпулова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
54. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Яна Вълкова Ангелова - административен ръководител – председател на Районен съд гр. Елхово, с ранг „съдия в АС”.
54.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Яна Вълкова Ангелова - административен ръководител – председател на Районен съд гр. Елхово, с ранг „съдия в АС”.
55. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на външните работи, дирекция „Човешки ресурси”, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерални дирекции на ЕК, с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 21.09.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

55.1.ОДОБРЯВА проекта на обява за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” (JUST) и в Правната служба (SJ) на Европейската комисия с краен срок за кандидатстване пред Висшия съдебен съвет 8 септември 2016 г.
55.2.Обявата за позиции JUST.В.1 и SJ.AGRI да се публикува на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Съобщения”.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

56. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. София-град за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист-касиер”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Административен съд София-град с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист-касиер”.
МОТИВИ: Липса на финансова обезпеченост. По щат на съда са налични 2 щ.бр. за длъжност „младши специалист-касиер”, на които могат да бъдат вменени допълнителни функции за изпълнение на тези задължения.
57. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за трансформиране на длъжност „завеждащ регистратура-класифицирана информация” в длъжност „главен специалист-класифицирана информация”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „завеждащ регистратура-класифицирана информация” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен специалист-класифицирана информация” в Окръжен съд гр. Варна.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Необходимост, с оглед големия брой класифицирани документи и информация, по които се налага писането на писма, описи и др, свързани с изискванията на ЗСРС и ДКСИ.
58. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Бургас с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Необходимост, предвид увеличената щатна численост на магистратите. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. Натовареност около средната за районните съдилища в страната. По щат в съда има 32 магистрати при 23 съдебни секретари. Налице е финансова обезпеченост.
59. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Трявна за отмяна на решение на ВСС по протокол № 46/01.11.2012 г., т. 12.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение на Висш съдебен съвет по протокол № 46/01.11.2012 г., т. 12: „УКАЗВА на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Трявна в длъжностната характеристика на съдебния служител на длъжност „системен администратор” да се разпише изрично задължение да обслужва и Районен съд гр. Трявна”.
МОТИВИ: Решението не се изпълнява фактически. Не отговаря на нуждите на РС-Трявна, т.к. системният администратор на РП-Трявна не е на постоянно разположение на съдии и съдебни служители, не познава спецификите в работата на съда, не разполага с достатъчно умения и компетентност, за да покрива постоянно повишаващите се изисквания в работата на съдилищата.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

60. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на Анализ на натовареността на съдилищата за 2015 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на Съдийската колегия.
61. ОТНОСНО: Проект на решение относно промени в Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

61.1. Приема актуализираната Номенклатура на статистическите кодове по видовете дела и актуализираните приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдилищата.
61.2. Актуализираната Номенклатура, заедно с описанието на последните промени, да бъдe изпратена на разработчиците на ЦСРД, СИНС и деловодните системи, ползвани в съдилищата, за сведение и актуализиране на системите. Да се уведомят разработчиците, че следва деловодните системи да бъдат приведени в съответствие с чл. 76, ал. 1, т. 5 от Правилника за администрацията на съдилищата.
61.3. Актуализираната Номенклатура, заедно с актуализираните приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдилищата, да бъдат изпратени на съдилищата и на разработчика на СИНС и на ЦСРД, за сведение и актуализиране в съответните програмни продукти.
61.4. Актуализираната Номенклатура и актуализираните приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдилищата да бъдат публикувани на Интернет страницата на ВСС с възможност да бъдат изтегляни по отделни материи.
62. ОТНОСНО: Актове с резултати от извършени от Върховния касационен съд проверка на дейността на Апелативен съд гр. Варна и Военно-апелативен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Актове с резултати от извършени от Върховния касационен съд проверка на дейността на Апелативен съд гр. Варна и Военно-апелативен съд
63. ОТНОСНО: Предложение за извършване на проверка за приложение на принципа за случайно разпределение на делата в Окръжен съд гр. Благоевград за периода 2011-2015 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на Съдийската колегия.
64. ОТНОСНО: Проект на Правила за идентичност на документите и унифициране на логото на съдилищата в Република България, създаден от Работна група по унифициране на оформлението на официалната кореспонденция и графичните символи на органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

64.1. Обявява конкурс за изготвяне на лого за съдилищата в Република България – съобразно техническото описание в доклада на работната група, който да се проведе в срок от 15.07.2016 г. до 31.08.2016 г.
64.2. Предлага на Комисия „Бюджет и финанси“ да разреши разход за награда за конкурса в размер на 2000 лв.
64.3. Възлага на работната група да класира постъпилите предложения и да предложи на Съдийската колегия на ВСС да вземе решение за окончателен избор на лого.
64.4. Възлага на главния секретар на Висшия съдебен съвет изпълнението на решенията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

65. ОТНОСНО: Проект на Правила за дейността на комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

65.1. Да продължи дейността на досегашната Комисия по предложения и атестиране, до попълване на състава на Комисията по атестиране и конкурсите.
65.2. Проектът на Правила да бъде изпратен на всички избрани членове на КАК към Съдийската колегия за изразяване на становища и коментари, в срок до 5 септември 2016 г.
65.3. Препис от протокола с обсъжданията да се изпрати на Правната комисия на Народното събрание.
66. ОТНОСНО: Молба от Александър Ангелов – съдия в Софийски районен съд, за командироване за участие в мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за период от една година, считано от 14.07.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

66.1. КОМАНДИРОВА Александър Ангелов – съдия в Софийски районен съд, за участие в мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за период от една година, считано от 14.07.2016 г., като същевременно запазва правото за този период да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност „съдия”.
66.2. Пътните разходи до и от мястото на разполагане, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши с личен автомобил (Алфа ромео 156, рег.№ КН 1697ВК).
67. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховния касационен съд относно проведен избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото на председателя на Върховния касационен съд.
68. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

68.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 20 (двадесет) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва:
- Софийски градски съд – 12 (дванадесет) свободни длъжности
- Окръжен съд гр. Варна – 1 (една) свободна длъжност
- Окръжен съд гр. Кюстендил – 1 (една) свободна длъжност
- Окръжен съд гр. Пловдив – 3 (три) свободни длъжности
- Окръжен съд гр. Разград – 1 (една) свободна длъжност
- Окръжен съд гр. София – 1 (една) свободна длъжност
- Окръжен съд гр. Стара Загора – 1 (една) свободна длъжност
68.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
68.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
68.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
68.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
68.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ.
69. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

69.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 14 (четиринадесет) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия, както следва:
- Софийски градски съд – 9 (девет) свободни длъжности;
- Окръжен съд гр. Варна – 3 (три) свободни длъжности;
- Окръжен съд гр. Пазарджик – 2 (две) свободни длъжности
69.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
69.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
69.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
69.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
69.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ.
70. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

70.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 5 (пет) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия, както следва:
- Окръжен съд гр. Бургас – 1 (една) свободна длъжност;
- Окръжен съд гр. Варна – 2 (две) свободни длъжности;
- Окръжен съд гр. Пловдив – 2 (две) свободни длъжности;
70.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
70.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
70.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
70.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
70.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ.
71. ОТНОСНО: Разглеждане и произнасяне по подаденото от Доротея Иванова Мишкова – Кехайова искане за отзив, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК относно решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9 от 21.06.2016 г., т. 7.1.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

С оглед на проведеното гласуване и получен резултат: 6 гласа „за”, 6 гласа „против” , решение не е взето.

Закриване на заседанието – 17.55 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
14.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд