КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 14 ЮЛИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
/На заседанието не присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/

/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9, 35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
25. Проект на решение относно Заключение по Доклад
№ ДП1СФ-11/14.06.2016 г. съставен при извършената финансова инспекция на Висш съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение относно Окончателен одитен доклад
№ 0400107016 за резултатите от извършен Финансов одит на Годишния финасов отчет за 2015 г. отитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2015 г. .
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение относно Доклад № ДПЗРС –8/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Русе.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение относно Доклад № ДПЗШ –5/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Шумен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Апелативна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Прокурорска колегия на ВСС
31. Проект на решение относно Проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух”, № 16 по Оперативна програма „Региони в растеж” с кандидат община Велинград.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
32. Проект на решение за допълване на Класификатора на длъжностите в администрациите /в сила от 1.11.2015 г./
Внася: Комисия „Професионална квалификация и ИТ”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
1. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 202 839 лв., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 11 303 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 11 303 лв.
3. ОТНОСНО: Корекция на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, взето с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Пр. № 26/23.06.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, взето с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Пр. № 26/23.06.2016 г. поради допусната техническа грешка по отношение на броя проверени и оценени писмени работи.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 980 лв., съгласно приложената справка.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 980 лв., съгласно приложената справка.

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия по наказателно право и процес, на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия по наказателно право и процес, на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 264 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с 264 лв.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 12 бр. компютърни конфигурации

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 408 лв., с цел закупуване на 12 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии и младши прокурори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии и младши прокурори.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 295 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково с 2 295 лв.
7.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри за новоназначени служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Военен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка” с 1 100 лв. за закупуване на 2 бр. компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обезопасяване на прозорци на архивни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 725 лв. за доставка и монтаж на ролетни щори за обезопасяване на прозорци на архивни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 640 лв. за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. батерия за UPS устройство, 7 бр. батерии за UPS в служба „Бюро съдимост” и 1 бр. модул за повикване на свидетели в съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Девин по § 10-00 „Издръжка” с 1 330 лв., от които 764 лв. за закупуване на 1 брой батерия за UPS устройство и 7 броя батерии за UPS в служба „Бюро съдимост” и 566 лв. за закупуване на 1 брой модул за повикване на свидетели в съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Девня за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 198 лв. за закупуване на 2 бр. климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. принтер нисък клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с 239 лв. за закупуване на 1 брой принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 902 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за авариен ремонт на телефонна централа

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 540 лв. за авариен ремонт на телефонна централа.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за демонтаж на конвектор, доставка на материали, профилактика на климатик и транспорт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 384 лв. за демонтаж на конвектор, доставка на материали, профилактика на климатик и транспорт.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация обслужваща системата за контрол на достъп

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 655 лв., с цел закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация обслужваща системата за контрол на достъп.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 150 лв., с цел закупуване на 1 бр. UPS за компютър обслужващ контрола на достъпа до съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 746 лв. за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 625 лв., с цел закупуване на 5 бр. принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Свиленград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 319 лв. за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
18. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 10 917 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 74 254 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 84 771 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 400 лв., съгласно Приложение № 1.
Одитни доклади
21. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1607 в Окръжен съд гр. Плевен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Плевен.
2. Одобрява изпълнението на плана за действие, съгласно предоставената писмена информация.
******
22. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише тристранно споразумение между МП, ВСС и Застрахователна компания „Уника” във връзка със сключен договор за застраховка на сградния фонд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише тристранно споразумение към договор № 93-00-391/17.10.2014 г. за предоставяне на застрахователна услуга между Министерство на правосъдието, Висш съдебен съвет и Застрахователна компания „Уника“.
23. ОТНОСНО: Възлагане извършването на проверка на данните, изложени в сигнал № 94-00-551/21.06.2016 г. от директора и главния редактор на сайта „Биволъ”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложението на възлагане на проверка на данните, изложени в сигнал № 94-00-551/21.06.2016 г. от директора и главния редактор на сайта „Биволъ”.
24. ОТНОСНО: Предложение за възлагане на дирекция „Вътрешен одит” на Висшия съдебен съвет да организира и извърши проверка на ОС-Благоевград за начина на назначаване на съдебни служители, за финансирането и разходването на средства от бюджета на съда с различен характер и общо за състоянието на съда по отношение на административната дейност за периода 01.01.2010 г. – 12.06.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА предложението за възлагане на дирекция „Вътрешен одит” на ВСС за извършване на проверка на ОС-Благоевград.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
25. ОТНОСНО: Заключение по Доклад № ДП1СФ-11/14.06.2016 г., съставен при извършената финансова инспекция на Висш съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение заключение по Доклад № ДП1СФ-11/14.06.2016 г., съставен при извършената финансова инспекция на Висш съдебен съвет.
26. ОТНОСНО: Окончателен одитен доклад № 0400107016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2015 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема извършеният финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
27. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗРС – 8/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Русе

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад № ДПЗРС – 8/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Русе.
28. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗШН – 5/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Шумен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад № ДПЗШН – 5/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Шумен.

29.ОТНОСНО: Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане на активи по баланса на ВСС по сметки:
• 2031 „Административни сгради“ – на стойност 368 952 362,58 лв.
• 4020 „Доставчици по аванси от страната” – стойност 10 273 620,85 лв. съгласно приложена справка
• 4110 „ Вземания от клиенти от страната“ - на стойност 472 501,94 лв.
• 9909 „Активи в употреба, изписани като разход”- на стойност 19 660,00 лв.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за коригиране на стойността на вземанията по сметка 4887 „Вземания от други дебитори – местни лица (приходно-разходни позиции)“ – от 21 060,88 лв. на 20 746,35 лв.
Стойностите и счетоводните операции да се отразят в оборотната ведомост на ВСС към 30.06.2016 г. съгласно писмо на Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-176/07.07.2016 г. относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС. За решенията да бъде уведомено Министерство на правосъдието.
30. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Апелативна прокуратура – гр. Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1/една/ свободна длъжност „прокурор” в Районна прокуратура – гр. Мадан, считано от датата на вземане на решението.
30.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1/една/ длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.
31. ОТНОСНО: Проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 16 по Оперативна програма „Региони в растеж“ с кандидат община Велинград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише Декларация за съгласие във връзка с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда“ с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 16 по Оперативна програма „Региони в растеж“ с кандидат община Велинград във връзка с административна сграда - общинска собственост, в която се помещава Районна прокуратура Велинград, находяща се в гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 16 по схема BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
32. ОТНОСНО: Проект за промяна в Класификатор на длъжностите в администрацията (в сила от 01.11.2015 г.).
МОТИВИ: Високите изисквания за заемане на длъжността „системен администратор“, предлаганото възнаграждение и естеството на работата във ВСС възпрепятстват назначаването на специалисти по информационни технологии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ Класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 341 ЗСВ приет с решение по т. 1.2 по Протокол № 9 от заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 26 февруари 2015 г. в частта му по раздел Б „Експертни и технически длъжности”, както следва:
1. В наименованието на длъжността по р. 11 „системен администратор – І степен” думите „І степен” се заличават и се изменят изискванията за образователна степен в „бакалавър”.
2. Длъжността на ред 12 „системен администратор ІІ степен” се заличава.

/Закриване на заседанието – 11.50 ч./ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
15.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд