ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 21 юли 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

1. Обсъждане организацията на охрана на съдебните сгради и начина на осъществяване на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 от ЗСВ от ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решения по искания от органи на съдебната власт за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши прокурори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането от Софийски градски съд, за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на новоназначен магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
14. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

* * * *
16. Проект на решение във връзка с работата по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“, по който ВСС е партньор .
Внася: Незабравка Стоева – координатор на проекта

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
19 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд