Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Радослава Йорданова за председател на Районен съд – Ихтиман

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие с 10 гласа „за“ Радослава Маринова Йорданова за административен ръководител – председател на Районен съд – Ихтиман.

Тя има над 12 години юридически стаж изцяло в Районен съд – Ихтиман, където през 2003 г. започва като младши съдия, а през 2006 г. е назначена на длъжност „съдия“. От 16.07.2015 г. изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ихтиман.

Пред Съдийската колегия на ВСС кандидатът посочи, че познава отлично работата на съда и ще използва натрупания професионален опит, за да укрепи авторитета му, като развие административния капацитет и затвърди добрите традиции, свързани с качественото правораздаване. Като своя първостепенна задача тя поставя обновяването на Съдебната палата в Ихтиман, която е строена през 1939 г.

В представената Концепция за стратегическо управление на съда, съдия Йорданова набелязва като основни цели постигането на срочност на разглежданите дела, повишаване качеството на съдебните актове, стриктно спазване на бюджетната дисциплина и оптимизиране на разходите, стимулиране на магистратите и съдебните служители да повишават своята квалификация, полагане на целенасочени усилия за подобряване на материалната база на съда и други.

Членовете на ВСС Даниела Костова и Галя Георгиева зададоха на кандидата въпроси, свързани с продължителния период, в който съдът е функционирал без избран административен ръководител и с практиката при разглеждане на наказателни дела.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Йорданова заявиха Камен Иванов, Калин Калпакчиев и Галя Георгиева, които обърнаха внимание на представената подробна Концепция за стратегическо управление на Районен съд – Ихтиман. Акцентирано бе на сериозно й отношение към съдебната дейност, на високия й професионализъм, както и на показаното от нея пред Колегията и в многобройни публикации критично мислене и търсене на решения за проблемите в правораздаването. Те заявиха убеждение, че кандидатът ще бъде добър административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд