Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на натовареността на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди и прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2015 г., който извежда съществуващите тенденции в работата на районните, окръжните, апелативните, военните и административните съдилища. Съдийската колегия възложи на Комисия „Съдебна карта, определяне натовареността и съдебната статистика“ да анализира как са формирани данните за подреждане на първите 10 най-натоварени съдилища сред апелативните и окръжните, и първите 20 сред районните съдилища. Решено бе още Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Съдебна карта, определяне натовареността и съдебната статистика“ да организират форум за обсъждане необходимостта от промяна на процесуалната подсъдност на районно и окръжно ниво, както и методи за алтернативно решаване на съдебни спорове.

         Анализът на натовареността на съдилищата през 2015 г. се базира на статистическите данни за брой дела, а именно – средната натовареност за различните инстанционни нива, като не ползва критерий за определяне натовареността на съдилищата, отчитащ правната и фактическата сложност на делата, тъй като Правилата за оценка натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., влязоха в действие на 01.04.2016 г.

Обобщените данни за дейността на всички съдилища показват, че през 2015 г. са разгледани общо 676 830 броя дела, като новопостъпилите са били 566 350 броя. Магистратите от всички съдилища са свършили 84% от тях или 567 498 дела. В тримесечен срок са приключени 83% от разгледаните дела или 480 632 броя. Анализът отбелязва трайна тенденция от 2011 г. за увеличение на броя на разглежданите дела, като за 2015 г. спрямо предходната 2014 г. ръстът е с 3,29% във всички съдилища освен окръжните и административните. Увеличението не се отнася само за окръжните и административните съдилища, където има лек спад в броя на делата спрямо предходните 2 години. Същевременно се отчита, че през 2015 г. съдилищата са били по-ефективни спрямо предходната 2014 г. по отношение на решаване на делата, въпреки ръста им.

Броят на съдиите по щат общо за съдилищата е 2232, което е със 7 длъжности повече спрямо 2014 г. Общо за всички съдилища е изчислена натовареност по щат – 25,27 броя дела за разглеждане от съдия, и 21,19 броя към свършените дела от съдия. Най-висока натовареност е установена в районните съдилища, където месечно един съдия работи по 41 дела, следвани от административните съдилища със 17 дела месечно, окръжните съдилища – 12 дела месечно, апелативните съдилища – 8 дела месечно, а най-ниска е във военните съдилища – 4 дела месечно на един съдия.

При изчисляване на обема работа на база реално работилите съдии се установява действителна натовареност на магистратите в съдилищата 30,52 дела спрямо делата за разглеждане и 25,59 броя спрямо свършените дела.

В анализа на натовареността на съдилищата през 2015 г. се обръща внимание, че в бъдеще трябва да се осмисли необходимият брой апелативни съдилища и административни съдилища. Като основен извод се посочва, че продължава тенденцията на концентрация на гражданските, наказателните и административните дела в софийските съдилища. Освен кадровото укрепване на тези съдилища, се откроява необходимост за целенасочени усилия на ВСС и на изпълнителната и законодателната власт за провеждане на ефективна реформа на съдебната карта по различните нива, които в съчетание с реформата на административно-териториалното деление на страната и промяна в законодателството във връзка с подсъдността на делата, могат да доведат до относително равномерна натовареност при запазване и повишаване на достъпа до правосъдие.

Съгласно решението на Съдийската колегия Анализът на натовареността на съдилищата през 2015 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд