КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮЛИ 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Димитър Узунов, Лозан Панов, Светла Петкова
На заседанието присъства за главен секретар Саша Харитонова – директор на Дирекция „Правна” към ВСС

Откриване на заседанието – 09.35 ч.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
30. Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016 г. (обн. в ДВ, бр.15/23.02.2016 г.)
Внася: Милка Итова – член на ВСС
31. Решение № 8906/15.07.2016 г. на Върховния административен съд – седемчленен състав – ІІ колегия, по адм. дело 13739/2015 г. по описа на ВАС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ихтиман
Кандидат:
- Радослава Маринова Йорданова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд, гр.Ихтиман, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 34/12.09.2013 г., комплексна оценка „много добра”/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Радослава Маринова Йорданова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд, гр.Ихтиман, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Ихтиман, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Мездра
Кандидат:
- Иванка Николова Кожухарова – съдия в Районен съд, гр.Мездра, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 05/07.02.2013 г., комплексна оценка „много добра”/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иванка Николова Кожухарова – съдия в Районен съд, гр.Мездра, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Мездра, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Златоград
Кандидат:
- Ирина Севелинова Кюртева – административен ръководител – председател на Районен съд, гр.Златоград, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 46/21.11.2013 г., комплексна оценка „много добра”/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 10 гласа „за”, 0 „против” и на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ирина Севелинова Кюртева – административен ръководител – председател на Районен съд, гр.Златоград, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Златоград, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

4. ОТНОСНО: Приемане на Анализ на натовареността на съдилищата за 2015 г. (отложена от заседанието на 12 юли 2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА Анализ на натовареността на съдилищата за 2015 г.
4.2. Анализът, заедно с приложенията към него, да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
4.3. Възлага на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” да организират форум за обсъждане на промяната на процесуалните закони и подсъдността както на районно, така и на окръжно ниво.
4.4. Възлага на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” да извърши проверка относно начина на отчитане на отработените човекомесеци на всички апелативни съдилища, включително Военно-апелативния и Специализирания апелативен съд, на първите по действителна натовареност 10 окръжни съдилища, на първите 20 районни съдилища и на първите 10 административни съдилища.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

5. ОТНОСНО: Решение от 01.06.2016 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, с което обезсилва Решение от 13.10.2015 г., постановено по адм. дело № 102/2015 г. по описа на Административен съд гр. Шумен, и вместо него постановява: Оставя без разглеждане жалбата на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, срещу разпореждане № 88/03.04.2015 г., поправено с разпореждане № 152/29.05.2015 г. на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА за сведение Решение от 01.06.2016 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, с което обезсилва Решение от 13.10.2015 г., постановено по адм. дело № 102/2015 г. по описа на Административен съд гр. Шумен, и вместо него постановява: Оставя без разглеждане жалбата на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, срещу разпореждане № 88/03.04.2015 г., поправено с разпореждане № 152/29.05.2015 г. на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав.
5.2. ПРИЛАГА решенията към кадровото дело на съдията.

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Таня Костадинова Митова от заеманата длъжност „съдия” във Върховния касационен съд, считано от 01.09.2016 г.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Пламен Томов Томов от заеманата длъжност „съдия” във Върховния касационен съд, считано от 01.09.2016 г.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд гр. Казанлък, на длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Стара Загора, и Стела Веселинова Георгиева- съдия в Районен съд гр. Стара Загора , с ранг „съдия в ОС“, на длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на едновременното встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела.
9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Антония Иванова Тонева– съдия в Районен съд гр.Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд, гр.Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Весислава Иванова Иванова - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Весислава Иванова Иванова - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослав Милчев Начев - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Милчев Начев - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанаска Ангелова Атанасова – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанаска Ангелова Атанасова – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кристияна Димитрова Генковска – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кристияна Димитрова Генковска – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Надежда Иванова Желязкова – Каличкова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надежда Иванова Желязкова – Каличкова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Василев Кацарев – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Василев Кацарев – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мариела Анастасова Иванова – съдия в Районен съд гр. Карнобат, с ранг „съдия в ОС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариела Анастасова Иванова – съдия в Районен съд гр. Карнобат, с ранг „съдия в ОС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Фаня Теофилова Рабчева - Калчишкова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Фаня Теофилова Рабчева - Калчишкова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емил Любомиров Митев – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Любомиров Митев – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Станислава Пенкова Казакова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Невена Иванова Ковачева - съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дарина Кирчева Йорданова - съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Асен Тотев Радев - съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

25. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Враца за съкращаване на длъжности: „съдебен деловодител” и „шофьор”, разкриване на нова длъжност „експерт, връзки с обществеността” и преназначаване на съдебен служител от длъжност „шофьор” на длъжност „експерт, връзки с обществеността”, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ в, считано от 01.07.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Враца с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители: 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор”.
25.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Враца с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител за длъжност „ Връзки с обществеността”.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед приетата Комуникационна стратегия и унифицирането на медийната политика с останалите административни съдилища за обезпечаване нормалното функциониране на съда и обема на трудовите функции на длъжността за съдебен служител - „Връзки с обществеността”. Съотношение бр. служители/бр. магистрати като цяло в съда е 4.00, при средно за страната – 3,11. Искането може да бъде финансово обезпечено.
26. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Плевен с 1 /една/ свободна щ.бр. за съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Плевен с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: С оглед оптимизацията на щатната численост за съдебни служители в съдилищата и изразено съгласие от административния ръководител. Съотношение бр. служители/бр. магистрати като цяло в съда е 1,61, при средно за страната – 1,99. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността на Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. е 8,22, при средно за страната за окръжните съдилища – 12,22. За 2014 г. натовареността е 9,32, при средна -12,36. За 2013 г. – 10,27, при средна – 9,18.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

27. ОТНОСНО: Проект на решение относно определяне на участници в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2016-2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за регистрация в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2016-2017 г., по Проект 2 – Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите, следните членове на Висшия съдебен съвет: Калин Калпакчиев и Милка Итова.
28. ОТНОСНО: Проект на Правила за произвеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ПРЕДЛАГА на КПКИТ да обобщи постъпилите предложения от органите на съдебната власт и да ги включи в проекта на Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите
28.2. Проектът на Правилата да се внесе в заседание на Съдийската колегия на ВСС на 26.07.2016 г., както и на Пленума на ВСС на 28.07.2016 г.
29. ОТНОСНО: Предложение за извършване на проверка за приложение на принципа за случайно разпределение на делата в Окръжен съд гр. Благоевград за периода 2011-2015 г.
С оглед на получения при гласуването резултат: 5 гласа „за” и 5 гласа „против”, решение не е взето.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

30. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 08/11.02.2016 г. /обн. в ДВ, бр. 15/23.02.2016 г./

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Мая Димитрова Цонева – съдия в Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
30.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Валя Ангелова Рушанова – съдия в Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
30.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Петя Петрова Шишкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
30.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Христина Петрова Михова – съдия в Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
30.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Милена Георгиева Панева – съдия в Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
30.6. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност и преместване за „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, както следва: Красимира Георгиева Медарова, Невена Иванова Грозева – Недева, Алексей Боянов Трифонов, Надежда Стефанова Трифонова – Велева, Пламен Христов Дацов, Вера Цветкова Кънева, Пламен Димитров Петков и Даниела Росенова Иванова.
31. ОТНОСНО: Решение № 8906/15.07.2016 г. на Върховния административен съд – седемчленен състав – ІІ колегия по адм.дело 13739/2015 г. по описа на ВАС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение Решение № 8906/15.07.2016 г. на Върховния административен съд – седемчленен състав – ІІ колегия по адм.дело 13739/2015 г. по описа на ВАС.

Закриване на заседанието – 13.30 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
20.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд