Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предложи съдействие на МП и ГД „Охрана“ за осигуряването на охрана на съдебните сгради

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди сигурността и организацията на охраната на съдебните сгради и начина на осъществяване на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 от ЗСВ от Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието. В дискусията участва Красимира Филипова – заместник-министър на правосъдието. По покана на Прокурорската колегия на ВСС на заседанието бе изслушан главен комисар Георги Жеков - главен директор на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието. Той съобщи, че след миналогодишното намаляване на състава, дирекцията охранява по-голям брой сгради с по-малко служители. Според него увеличаването на броя сгради и обекти на съдебната власт, подлежащи на охрана от ГД „Охрана”, и тенденцията към намаляване на щатната численост на дирекцията са предпоставка за обективна невъзможност за изпълнение в пълен обем на възложените със ЗСВ задължения. По данни на главен комисар Жеков с наличния човешки и технически ресурс се охраняват 179 съдебни сгради и обекти, от които 33 са с денонощна физическа охрана. С цел повишаване на степента на сигурност през тази година ГД „Охрана“, чрез обществена поръчка, е възложила на частна охранителна фирма да осъществява реакция на алармени сигнали от СОТ системи и обезопасяване на 200 сгради. Не се охраняват 101 сгради и обекти на съдебната власт, а 47 такива се охраняват само с по един служител. Според главен комисар Жеков при сегашните им задължения изпитват недостиг от 465 щатни бройки.

         Пленумът на ВСС единодушно реши да предложи на министъра на правосъдието и на главния директор на ГД „Охрана“ да предприемат незабавни мерки с цел изпълнение на задълженията на дирекцията за гарантиране охраната на съдебните сгради и на магистратите в изпълнение на разпоредбите на Закона за съдебната власт. Предлагат се също съвместни и координирани действия, включително създаване на работна група с участие на членовете на Комисията за управление на собствеността към Пленума на ВСС, която да планира финансирането и осъществяването на дейностите по охрана на сигурността на съдебните сгради и на магистратите.

         Обсъждането бе проведено в изпълнение на решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №4/25.05.2016 г., с което бе изискана информация от директора на Главна дирекция „Охрана” при МП относно: числения състав на дирекцията, осъществяващ пряко охрана на съдебните сгради, разпределението по райони, начина на осъществяване на охраната на всяка съдебна сграда в страната /физическа охрана – денонощна или не, брой служители и постове, охрана с технически средства и т.н./, както и вътрешноведомствени актове, регламентиращи охраната на съдебните сгради.

Повод за обсъждането на сигурността и охрата на съдебните сгради е прекратяване дейността на СОД – МВР и проведената обществена поръчка за избор на частна охранителна фирма, която да осъществява реакция на алармени сигнали от СОТ – системи и обезопасяване на обекти по външния им периметър, до пристигане на служители на ГД „Охрана” в 198 обекта.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд