ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 27 юли 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура 
Кандидати: 
- Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура; 
- Емилия Михайлова Русинова – и.ф. административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ 

2. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
3. Проект на решение за определяне чрез жребий броя на свободните длъжности „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура 
гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
4. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение по влязло в сила отменително решение 
№ 7857/28.06.2016 г. по адм. дело № 1987/2016 г., по описа на Върховния административен съд – Шесто отделение, по жалба на Петко Иванов Минев срещу решения на Висшия съдебен съвет по пр. № 03/21.01.2016 г., т. 49.30.2. и т. 49.34., относно конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните прокуратури (пр. на ВСС № 17/02.04.2015 г., oбн. ДВ бр. 28/17.04.2015 г.) 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Севлиево за назначаване на Десислава Василева Христова – прокурор в Районна прокуратура 
гр. Севлиево, за „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Севлиево. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за освобождаване на Димитър Николов Захариев от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за поощряване на Огнян Василев Урбалов – прокурор в Апелативна прокуратура 
гр. Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на Огнян Василев Урбалов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по заявлението на Иван Цонев Петров за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Силистра. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по заявлението на Трифон Георгиев Трифонов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение по предложението на Деян Славов Динев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение по молбата на Мая Ковачева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, за участие в 4-месечен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 15.08.2016 г. – 23.12.2016 г., в гр. Хага, Холандия. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15. Проект на решение по доклад от Калинка Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, за участие в дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз по Обменна програма 2015 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, проведен в периода 01.09.2015 г. – 30.06.2016 г., в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по информация от Прокуратурата на Република България относно командироване на нейни представители в чужбина, в периода 13.03.2016 г. - 09.07.2016 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
* * * * * 
17. Проект на Правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
21 юли 2016 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд