КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 ЮЛИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – Представляващ ВСС 
ОТСЪСТВАТ: Светла Петкова 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства за главен секретар Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна”/ 
/Откриване на заседанието – 9.40 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
17. Проект на решение относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение относно окончателни доклади на проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за 2015 – 2016г. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
19. Проект на решение относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
20. Проект на решение относно решение № 8802/13.07.2016 г. по адм. дело № 3754/2014 г. по описа на Върховния административен съд. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
21. Проект на решение относно искането на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
22. Предложение за приемане на позиция на Висшия съдебен съвет. 
Внасят: Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Магдалена Лазарова, Соня Найденова, Юлиана Колева, Юлия Ковачева, Елка Атанасова 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС 

/В залата присъстват Красимира Филипова – зам.-министър на правосъдието и главен комисар Георги Жеков – главен директор на ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието/ 
1. ОТНОСНО: Обсъждане организацията на охрана на съдебните сгради и начина на осъществяване на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 от ЗСВ от ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Предлага на министъра на правосъдието и на главния директор на ГД „Охрана" към Министерството на правосъдието да предприемат незабавни мерки за изпълнение на задължението на ГД „Охрана" по чл.391, ал.3, т.1 и т.2 от ЗСВ, с цел гарантиране сигурността на съдебните сгради, магистратите и гражданите, в пълно съответствие с изискванията на действащия Закон за съдебната власт. 
1.2. Предлага на министъра на правосъдието съвместни координирани действия, включително съвместна работна група с участие на представители на Комисия „Управление на собствеността" към ВСС за планиране на финансирането и осъществяването на дейностите по обезпечаване охраната и сигурността на съдебните сгради. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт 
„Дава съгласие” 
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 964 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 964 лв. 
3. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 45 827 лв., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 793 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани младши съдии от Окръжен съд гр. Варна. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 078 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Варна. 
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 281 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Варна.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 29 428 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии от Окръжен съд гр. Варна. 
5. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 210 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия от Окръжен съд гр. Варна. 
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 37 790 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии и младши съдии в Районен съд гр. Варна, Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. София, Апелативен съд гр. Варна и Апелативен съд гр. София. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши прокурори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Кърджали за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши прокурори, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 010 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кърджали с 1 010 лв. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 050 лв. за доставка и монтаж на климатик за кабинет на магистрат. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Русе за 2016 г. с 1 033 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 033 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Русе с 1 033 лв. 
8. ОТНОСНО: Писмо от Софийски градски съд, с искане за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 16 129 лв. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 27 547 лв. 
3. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 6 527 лв. 
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 50 203 лв. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Военно-апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 287 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски военен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 287 лв. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на новоназначен магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 567 лв. за обзавеждане на кабинет на новоназначен магистрат от 01.07.2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 371 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв. за закупуване на 2 броя климатици. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
„Не дава съгласие” 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 16 410 лв., поради наличие на средства до месец ноември включително. 
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на органите на съдебната власт за деветмесечието. 
Разходите за изплащане на СБКО в размер на 355 лв. и за закупуване на електронен подпис в размер на 23 лв., да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г., поради наличие на средства. 
Обръща внимание на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново, че Висш съдебен съвет се е произнасял вече по подобно искане, съгласно свое решение по протокол № 14/17.03.2016 г., т. 41, а КБФ със свое решение по протокол № 24/15.06.2016 г., т. 9. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г. 
14. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 11 669 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 16 740 лв., съгласно Приложение № 1
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 28 169 лв., съгласно Приложение № 1
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 240 лв., съгласно Приложение № 1
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
***** 
16. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с работата по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”, по който ВСС е партньор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. Да бъдат изключени от предмета и обхвата на изпълнение по проект с рег. № BG05SFOP001-1.001-0004-C01/21.03.2016г. „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи , услуги и регистри в сектор „Правосъдие” с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висшия съдебен съвет обектите, структурите, активите и документите, които попадат в приложното поле на т.14 от Приложение 1 от раздел 2-ри към чл.25 от ЗЗКИ, при спазване на разпоредбите на ЗЗКИ. 
16.2. При инвентаризацията и анализа на останалите информационни масиви да се обхване тяхната архитектура, структура, тип, консистентност и други технически параметри, но не и съдържанието на информационните масиви. 
16.3. Административните ръководители на органите на съдебна власт, Главен инспектор на ИВСС, Директор на НИП и Представляващият на ВСС, в едномесечен срок считано от датата на настоящето решение, да предоставят списък- непредставляващ класифицирана информация /на електронен и хартиен носител / на обектите, структурите, активите и документите, които попадат в приложното поле на т.14 от Приложение 1 от раздел 2-ри към чл.25 от ЗЗКИ, при спазване на разпоредбите на ЗЗКИ , във ВСС за Светослав Неделчев- координатор със специални задачи за ОСВ в проекта. 
16.4. За обекти по т.1 от решението, за които настъпи промяна /придобиване, отписване и др./, след датата на предоставянето на списъка по т.3, административните ръководители на органите на съдебна власт, Главен инспектор на ИВСС, Директор на НИП и Представляващият на ВСС, в 14/четиринадесет / дневен срок, считано от датата на промяната, представят актуализиран списък по реда на т.3 от решението. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

17. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Пленума на ВСС на 28 юли 2016 г. 
18. ОТНОСНО: Проект на решение относно окончателните доклади на проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за 2015 – 2016г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ окончателните доклади на проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за 2015 – 2016 г., както следва: 
- Финансиране на съдебната система; 
- Независимост и отчетност на съдебната власт; 
- Съдебни стандарти VI – Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление. 
18.2. Окончателните доклади на проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за 2015 – 2016 г. да се публикуват на интернет-страницата на ВСС. 
19. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 
20. ОТНОСНО: Проект на решение относно Решение № 8802/13.07.2016 г. по адм. дело № 3754/2014 г. по описа на Върховния административен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението на Комисията по правни и институционални въпроси на ВСС да не се обжалва решение № 8802/13.07.2016 г. на Върховния административен съд, постановено по Адм. д. № 3754/2014 г., с което е отменен приетия от ВСС на основание чл. 342, ал. 1 от ЗСВ Правилник за администрацията в съдилищата 
21. ОТНОСНО: Проект на решение относно искането на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. ПРИЕМА становище по искането на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт. 
21.2. ИЗПРАЩА становището по конституционно дело № 6/2016 г. на Конституционния съд. 
22. ОТНОСНО: Предложение за приемане на позиция на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема предложението на вносителите за позиция на Висшия съдебен съвет. 
/Закриване на заседанието – 12,20 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
22.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд