ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 28 юли 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Обсъждане проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г., внесени от министъра на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
3. Проект на решение за корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието с искане за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати съгласно чл. 258 от ЗСВ и средства за текущи ремонти и обзавеждане.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-050/19.07.2016 г. на Министерство на труда и социалната политика.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както и писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № 33-00-084/15.07.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на председателите на Окръжен съд гр. Габрово и Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доизграждане на информационен център.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на два броя метални рафтови стелажи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 27 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър от среден клас, 1 бр. архивиращо устройство, 10 бр. персонални UPS, 1 бр. UPS за сървър и 5 бр. мултифункционални устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на столове за съдебни служители и за съдебна зала, и шкафове за съхранение на бюлетините в „Бюро съдимост”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на цветна копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 24” информационни дисплеи за съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за основен ремонт на санитарни помещения и подмяна на дограма.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
25. Проект на решение по искането на председателите на Административен съд и Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за преустройство на помещение в гараж за служебни автомобили.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за неотложна подмяна на отоплителната инсталация.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
27. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
31. Проект на решение по писмо от председателя на Държавна агенция „Архиви” относно заплащане на предоставяни копия на архивни документи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по доклад № ДПЗБС - 6/15.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

35. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за безвъзмездно и безсрочно учредяване право на строеж на метална ограда върху общински имот за нуждите на Съдебна палата гр. Петрич.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

36. Проект на решение относно определяне на участници в проектните екипи на ЕМСС за 2016 - 2017 г. и командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 26-27 септември 2016 г. в гр. Рим, Италия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
37. Предложение от главния прокурор на Република България за обсъждане приемането на решения от дисциплинарните състави по дисциплинарни дела, обявени за решаване.
* * * * *
38. Проект на Правила за произвеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
25 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд