Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „понижаване в ранг за срок от три години“ на Владимира Янева – Манолева, съдия в Софийския градски съд

Съдийската колегия на ВСС наложи на Владимира Янева Янева – Манолева, съдия в Софийския градски съд с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предложение 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) – „понижаване в ранг за срок от три години“. То се налага за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 5 от Закона за съдебната власт – „нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати“, т. 8.3. „магистратът на ръководна длъжност се грижи за организацията и дейността на поверената му служба по начин, чрез който да бъдат постигнати най-добри резултати“, т. 8.5. „магистратът на ръководна длъжност следи за своевременното изготвяне на актовете на своите колеги“ и т. 8.6. „магистратът на ръководна длъжност е основен гарант при спазване принципа на случайно разпределение на делата“ и „неизпълнение на други служебни задължения“, свързани с разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

В обсъждането и гласуването не участва Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, който като един от вносителите на предложението за образуване на дисциплинарното дело си направи отвод.

Делото бе разгледано в отсъствието на Владимира Янева, тъй като нейният адвокат Антон Станков е заявил писмено в деловодството на ВСС, че не желаят да присъстват.

          Дисциплинарно дело № 7/2015 г. по описа на ВСС срещу Владимира Янева, е образувано по предложение на министъра на правосъдието тогава Христо Иванов и на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. С решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г., към него е присъединено дисциплинарно дело № 15/2015 г. срещу Владимира Янева, образувано по предложение на Лозан Панов - председател на ВКС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд