Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатните длъжности „съдия“ в районните съдилища

Съдийската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да открие процедури за преназначаване на петима магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от районни съдилища в Софийския районен съд.

          Предлага се Пленумът на ВСС на основание чл. 30, ал. 5, т.7 да съкрати, считано от 01.10.2016 г., по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Смолян, Районен съд – Плевен, Районен съд – Сливница, Районен съд – Разград и Районен съд – Велинград.

          Както и да разкрие тези пет щатни длъжности „съдия“ в Софийския районен съд , считано от 01.10.2016 г.

Предложенията ще бъдат внесени на заседание на Пленума на ВСС на 28.07.2016 г.

          Оптимизирането е съобразено с направеното от Комисията по предложенията и атестирането обобщение на статистическите данни, които показват, че Районен съд – Смолян, Районен съд – Плевен, Районен съд – Сливница, Районен съд – Разград и Районен съд – Велинград, имат натовареност под средната за страната, която остава такава дори и след редуцирането на магистратския им състав.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд